Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 3, Issue 1, pp 1383–1386 | Cite as

Het had een excursie van de Kring kunnen zijn

  • E. Grendel
Article
  • 13 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Geraadpleegde literatuur

  1. Boeles, W.B.S. (1878) Frieslands Hoogeschool en het Rijks Atheneum te Franeker. Leeuwarden.Google Scholar
  2. Oudsten, A. Den (1980) Catalogus van de tentoonstelling ‘Het Botanisch Kabinet’. Franeker.Google Scholar
  3. Molen, S.J. Van Der.Dit land van de elf steden. Hoorn.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1981

Authors and Affiliations

  • E. Grendel
    • 1
  1. 1.EH Haastrecht

Personalised recommendations