Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 3, Issue 1, pp 1063–1065 | Cite as

De Vereniging tegen de Kwakzalverij en het rapport van de Commissie Alternatieve Geneeswijzen (het ‘Rapport Muntendam’)

  • F. A. Nelemans
Commentaar
  • 13 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

  1. Alternatieve Geneeswijzen in Nederland (1981) Rapport van de Commissie Alternatieve Geneeswijzen. Staatsuitgeverij, Den Haag.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1981

Authors and Affiliations

  • F. A. Nelemans
    • 1
  1. 1.Vereniging tegen de KwakzalverijGE Utrecht

Personalised recommendations