Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 3, Issue 1, pp 839–840 | Cite as

Vervangingsmiddelen voor rode bloedcellen: utopie of realiteit?

  • C. Dudok De Wit
Commentaar
  • 11 Downloads

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1981

Authors and Affiliations

  • C. Dudok De Wit
    • 1
  1. 1.Arts, medisch coördinator van de Centrale Medische Bloedtransfusie CommissieCX Amsterdam

Personalised recommendations