Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 3, Issue 1, pp 692–694 | Cite as

Van Apotheek Nosocomium Academicum tot Apotheek Academisch Ziekenhuis te Groningen 1804–1980

  • E. K. Juul Christensen
Article
  • 9 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1981

Authors and Affiliations

  • E. K. Juul Christensen
    • 1
  1. 1.Hoofd apotheekAcademisch ZiekenhuisEZ Groningen

Personalised recommendations