Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 3, Issue 1, pp 686–688 | Cite as

Ziekenhuisfarmacie: ontwikkeling of teruggang, kwaliteit of beperking?

  • A. J. M. M. Beijsens
Article
  • 10 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1981

Authors and Affiliations

  • A. J. M. M. Beijsens
    • 1
  1. 1.Voorzitter Nederlandse Vereniging van ZiekenhuisapothekersMaria ZiekenhuisAD Tilburg

Personalised recommendations