Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 3, Issue 1, pp 458–461 | Cite as

Privacy-aspecten van informatieverwerking

  • G. Ph. Vogel
Article
  • 24 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1981

Authors and Affiliations

  • G. Ph. Vogel
    • 1
  1. 1.Medisch directeur van het Rode Kruis Ziekenhuis's-Gravenhage

Personalised recommendations