Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 3, Issue 1, pp 453–458 | Cite as

Automatisering van geneesmiddelgegevens door de KNMP, heden en toekomst

  • K. E. Hagenaar
Article
  • 12 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1981

Authors and Affiliations

  • K. E. Hagenaar
    • 1
  1. 1.Systeembeheerder der KNMP's-Gravenhage

Personalised recommendations