Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 3, Issue 1, pp 382–385 | Cite as

Honni soit qui mal dispense!

  • R. Uileman
Commentaar
  • 10 Downloads

Conclusie

Om de kwaliteit van de geneesmiddelenvoorziening in ons land op een hoog peil te houden en om het beroep van apothekersassistent nu en in de toekomst een zinvolle invulling te geven, moet er ons inziens een aantal voorwaarden worden vervuld. De basisopleiding moet zo snel mogelijk worden aangepast aan de moderne ontwikkelingen binnen het vak en die in het gehele maatschappelijke gebeuren. Als de basisopleiding op MBO-niveau blijft, dient de vervolgopleiding zeker als HBO erkend te worden, waardoor er eerlijke carrièremogelijkheden ontstaan voor apothekersassistenten en hun eventueel zelfs de gelegenheid wordt geboden een universitaire Studie te beginnen indien zij daar behoefte aan hebben. Er zal een serieuze start moeten worden gemaakt met nascholing en bijscholing, waarbij dan ook moet worden gedacht aan studiefaciliteiten voor de betrokkenen. Tenslotte is het van groot belang dat er tussen apothekers en assistenten regelmatig werkoverleg plaatsvindt om taken in te delen en elkaar op de hoogte te houden van de gang van zaken.

Kortom, werk genoeg aan de winkel. ‘Een volk dat leeft bouwt aan zijn toekomst’, dit geldt ook voor de apothekersassistent binnen een snel veranderende samenleving. Maar een goed opgeleide en voorbereide apothekersassistent kan die veranderingen best aan, ook als ze een taakverschuiving ten gevolge hebben.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1981

Authors and Affiliations

  • R. Uileman
    • 1
  1. 1.Namens het Hoofdbestuur van de Algemene Apothekers-Assistenten BondAD Woerden

Personalised recommendations