Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 3, Issue 1, pp 361–371 | Cite as

Gezondheidszorg in Nederland — Thans en in de toekomst

 • J. F. Rang
Voordrachten
 • 28 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Geraadpleegde literatuur

 1. Leenen, H. J. J. (1979)Structuur en functioneren van de gezondheidszorg. Samsom UitgeverijBv, Alphen a/d Rijn.Google Scholar
 2. Nota Basisgezondheidsdiensten (1980) Den Haag.Google Scholar
 3. Rang, J. F. (1966)Zorgen over de Volksgezondheidsnota, A. R. Staatkunde 1966, 117 e. v.Google Scholar
 4. Structuurnota gezondheidszorg (1974) Den Haag.Google Scholar
 5. Volksgezondheidsnota (1966) Den Haag.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1981

Authors and Affiliations

 • J. F. Rang
  • 1
 1. 1.Molengraaff Instituut voor PrivaatrechtRijksuniversiteit UtrechtLT Utrecht

Personalised recommendations