Advertisement

Springer Nature is making SARS-CoV-2 and COVID-19 research free. View research | View latest news | Sign up for updates

De huidige positie van het aandeel als beleggingsobject

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Literatur

 1. 1)

  Dr H. Thierry: „Algemene economie en bedrijfseconomie” 2e druk 1950, p. 26.

 2. 2)

  Prof. Dr C. Goedhart: „Eenige theoretisch-economische aspecten van de rentevorming in de moderne volkshuishouding”.

 3. 4)

  Prof. J. Brands „Bedrijfseconomische verkenningen” pag. 13 e.v. Vgl. ook Prof. Ch. Glasz „De tegenwoordige positie van het aandeel in Nederland” artikel in „Economisch-Statistische Berichten van 6 Dec. 1950.

 4. 5)

  Gepubliceerd in „De naamlooze vennootschap” van 15 Juni 1931, pag. 69.

 5. 6)

  Volume I, pag. 585.

Download references

Additional information

Openbare les gehouden bij de aanvaarding van het lectoraat in de bedrijfshuishoudkunde aan de Nederlandsche Economische Hoogeschool op 29 Mei 1953.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Brezet, J.C. De huidige positie van het aandeel als beleggingsobject. De Economist 101, 417–435 (1953). https://doi.org/10.1007/BF02192344

Download citation