Advertisement

Springer Nature is making Coronavirus research free. View research | View latest news | Sign up for updates

Huur en inkomen van Amsterdamse gezinnen in 1923, 1934, 1951 en 1959

  • 17 Accesses

  • 1 Citations

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Additional information

Gegevens voor dit onderzoek ontvingen wij van het Bureau voor Statistiek en het Centraal Bureau Huisvesting van de Gemeente Amsterdam; de berekeningen werden uitgevoerd op de X 1 rekenmachine van het Mathematisch Centrum; de tekst van dit artikel werd eerder vermenigvuldigd als rapport S 324 van het Mathematisch Centrum. Wij betuigen gaarne onze dank aan deze instellingen en aan de personen die tijd, inspanning en goede raad ten behoeve van ons onderzoek ter beschikking stelden. Voorts danken wij Prof. Dr J. Hemelrijk voor zijn critische opmerkingen. Voor het eindresultaat blijven wij onverminderd verantwoordelijk.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Cramer, J.S., van Praag, B.M.S. Huur en inkomen van Amsterdamse gezinnen in 1923, 1934, 1951 en 1959. De Economist 113, 169–189 (1965). https://doi.org/10.1007/BF02184219

Download citation