Springer Nature is making SARS-CoV-2 and COVID-19 research free. View research | View latest news | Sign up for updates

Overzicht van de hoogere burgerscholen en burgerscholen bij het einde van 1868

Ook naar aanleiding van hei bij de behandeling der Staatsbegrooling voor 1869 in de Staten-Generaal over middelbaar onderwijs gesprokene

  • 23 Accesses

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Parvé, S. Overzicht van de hoogere burgerscholen en burgerscholen bij het einde van 1868. De Economist 18, 430–466 (1869). https://doi.org/10.1007/BF02182864

Download citation