Springer Nature is making SARS-CoV-2 and COVID-19 research free. View research | View latest news | Sign up for updates

In Memoriam

  • 13 Accesses

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Additional information

De hier volgende regelen Waren bestemd om geplaatst te worden aan het hoofd van het eerstvolgend gedeelte der Koloniale Kroniek, vermoedelijk in het Maartnummer. De Economist wil echter niet wachten met het voegen van zijne stem bij die van zoovelen, die een woord van hulde brachten aan den edelen, geliefden Vorst, zoo plotseling aan Nederland en Oranje outvallen. Vandaar de afzonderlijke plaatsing van dit I n Memoriam.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

van Ufford, J.K.W.Q. In Memoriam. De Economist 28, 171–174 (1879). https://doi.org/10.1007/BF02182263

Download citation