Advertisement

Studia Logica

, Volume 8, Issue 1, pp 177–185 | Cite as

O pewnych fragmentarycznych systemach rachunku zdań

 • Jerzy Słupecki
Article

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Artykuł ten ukazał się w III tomie Studia Logica, Warszawa 1955.Google Scholar
 2. 2.
  W pracy:Stanisław Leśniewski:Grundzüge eines neuen Systems der Grundlagen der Mathematik, Fundamenta Mathematicae. Tom XIV. Warszawa 1929. Wszystkie poięcia należące do metodologii rachunku zdań, którymi posługuję się w pracy i które nie są w niej zdefiniowane, zaczerpnięte są z artykułu:J. Łukasiewicz, A. Tarski:Untersuchungen über den Aussagenkalkül. Sprawozdania z posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego XXIII. Wydział III. Warszawa 1930.Google Scholar
 3. 3.
  Liczbę 0 zaliczam do liczb naturalnych.Google Scholar
 4. 4.
  Przez Θ(n) oznaczana jest w teorii liczb ilość podzielników naturalnych liczby naturalnejn>0. Np. Θ(6)=4.Google Scholar
 5. 5.
  Zobacz pracęSt. Jaśkowskiego:Recherches sur le système de la logique intuitioniste, Actes du Congrès International de Philosophie Scientifique. Vol. VI. Paris 1936.Google Scholar
 6. 6.
  Zobacz pracęJ. Łukasiewicza: Wobronie logistyki. Studia Gnesnensia T. XV. 1937.Google Scholar
 7. 7.
  Zobacz:J. Łukasiewicz:Der Aquivalenzkalkül. Collectanea logica. Tom I. Warszawa 1939.Google Scholar
 8. 8.
  Cytuję z nieistotnymi zmianami.Google Scholar
 9. 9.
  Jest to wynik J. Łukasiewicza. Zobacz:J. Łukasiewicz:Elementy logiki matematycznej. Skrypt autoryzowany. Warszawa 1929.Google Scholar

Copyright information

© Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1958

Authors and Affiliations

 • Jerzy Słupecki

There are no affiliations available

Personalised recommendations