Studia Logica

, Volume 30, Issue 1, pp 97–139 | Cite as

The theory of rejected propositions. II

 • Jerzy Słupecki
 • Grzegorz Bryll
 • Urszula Wybraniec-Skardowska

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. [1]
  Grzegorz Bryll,Kilka uzupelnień teorii zdań odrzuconych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, Studia i monografie Nr 22. Opole 1969, s. 133–154.Google Scholar
 2. [2]
  Grzegorz Bryll,Związki logiczne pomiędzy zdaniami nauk empirycznych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, Studia i Monografie Nr 22. Opole 1969, s. 155–216.Google Scholar
 3. [3]
  Grzegorz Bryll, Marian Maduch Aksjomaty odrzucone dla wielowartościowych logik Łukasiewicza. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, Matematyka VI, Logika i algebra (1969), s. 3–19.Google Scholar
 4. [4]
  Andrzej Grzegorczyk,Zarys logiki matematycznej. Warszawa 1961.Google Scholar
 5. [5]
  Leon Gumański,Uwagi o dowodzie sformalizowanym i konsekwencji. Studia Logica, t. 25 (1969), s. 151–158.Google Scholar
 6. [6]
  Kazimierz Kuratowski,Topologie, I, wyd. 2. Monografie Matematyczne, tom XXIX, Warszawa 1948.Google Scholar
 7. [7]
  Stanisław Leśniewski,O podstawach matematyki (Cz. XI). Przegląd Filozoficzny, vol. 34 (1931). s. 142–170. See also:Jerzy Słupecki,S. Leśniewski's Calculus of Names. Studia Logica, t. 3 (1955), s. 7–76.Google Scholar
 8. [8]
  Jerzy Łoś,Podstawy analizy metodologicznej kanonów Milla, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin, Sectio F, vol. II, 5 (1947).Google Scholar
 9. [9]
  Jan Łukasiewicz,O sylogistyce Arystotelesa. Sprawozdania z czynności i posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności, t. 44 (1939), s. 220–227. See also:Jan Łukasiewicz,Z zagadnień logiki i filozofii. Warszawa 1961, s. 220–227.Google Scholar
 10. [10]
  Jan Łukasiewicz,Aristotle's syllogistic from the standpoint of modern formal logic. Oxford 1951.Google Scholar
 11. [11]
  Jan Łukasiewicz,On the intuitionistic theory of deduction. Indagationes Mathematicae. Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Proceedings, Series A, no. 3 (1952), s. 202–212.Google Scholar
 12. [12]
  Jan Łukasiewicz,A System of modal logic. The Journal of Computing Systems, vol. 1, no. 3 (1953), s. 111–149. See also: Actes du XVe Congrès International de Philosophie. XIV, s. 72–78.Google Scholar
 13. [13]
  Jan Łukasiewicz,O twórczości w nauce. Księga pamiątkowa ku uczczeniu 250 rocznicy założenia Uniwersytetu Lwowskiego. Lwów 1912, s. 1–15. See also:Jan Łukasiewicz,Z zagadnień logiki i filozofii. Warszawa 1961, s. 66–75.Google Scholar
 14. [14]
  Jan Łukasiewicz,Logika dwuwartościowa. Przegląd Filozoficzny, 23 (1921), s. 189–205.Google Scholar
 15. [15]
  Marian Maduch,Pewna interpretacja zdań empirycznych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, Seria A, Matematyka X, Logika Matematyczna (1970), s. 43–49.Google Scholar
 16. [16]
  Andrzej Mostowski,Logika matematyczna. Monografie Matematyczne, Warszawa-Wrocław 1948.Google Scholar
 17. [17]
  Witold A. Pogorzelski,Klasyczny rachunek zdań. Warszawa 1969.Google Scholar
 18. [18]
  Witold A. Pogorzelski, Jerzy Słupecki,O dowodzie matematycznym. Biblioteczka Matematyczna Nr 11, Warszawa 1962.Google Scholar
 19. [19]
  Witold A. Pogorzelski, Jerzy Słupecki,Dowód pełności klasycznego rachunku zdań na gruncie aksjomatycznej metodologii. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego, Seria B, Nr 4. (1962).Google Scholar
 20. [20]
  Jerzy Słupecki,Z badań nad sylogistyką Arystotelesa. Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Seria B, Nr 6. Wrocław 1948.Google Scholar
 21. [21]
  Jerzy Słupecki,Funkcja Łukasiewicza. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego, Seria B, nr 3 (1959), s. 33–40.Google Scholar
 22. [22]
  Jerzy Słupecki, Ludwik Borkowski,Elementy logiki matematycznej i teorii mnogości. wyd. 2, Warszawa 1966.Google Scholar
 23. [23]
  Jerzy Słupecki, Witold A. Pogorzelski,A variant of the proof of the completeness of the first order functional calculus. Studia Logica, t. 12 (1961), s. 125–134.Google Scholar
 24. [24]
  Walenty Staszek,Z badań nad klasyczną logiką nazw. Studia Logica, t. 25 (1969), s. 169–188.Google Scholar
 25. [25]
  Walenty Staszek,On proofs of rejection. Studia Logica, t. 29 (1972), s. 17–25.Google Scholar
 26. [26]
  Walenty Staszek,A certain interpretation of the theory of rejected propositions. Studia Logica, t. 30 (1972), s. 147–154.Google Scholar
 27. [27]
  Stanisław Surma,Uproszczona aksjomatyka teorii konsekwencji Tarskiego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, Seria A, Matematyka VI, Logika i algebra (1969) s. 78–86.Google Scholar
 28. [28]
  Roman Suszko,Concerning the method of logical schemes, the notion of logical calculus and the role of consequence relations. Studia Logica, t. 11 (1961), s. 185–214.Google Scholar
 29. [29]
  Alfred Tarski,Fundamentale Begriffe der Methodologie der deduktiven Wissenschaften I. Monatshefte für Mathematik und Physik, XXXVII Band, Leipzig (1930), s. 361–404.Google Scholar
 30. [30]
  Alfred Tarski,Über einige fundamentale Begriffe der Metamathematik. Comptes Rendus des Séances de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie, Cl. III, vol. 23 (1930), s. 22–29.Google Scholar
 31. [31]
  Urszula Wybraniec-Skardowska,Teoria zdań odrzuconych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, Seria B, Studia i monografie nr 22. Opole 1969. s. 5–131.Google Scholar
 32. [32]
  Ryszard Wójcicki,O zasięgach niektórych teorii konsekwencji. Acta Universitatis Wratislaviensis, No 21 (1964), Prace Filozoficzne II. Wrocław.Google Scholar

Copyright information

© Warszawa 1972

Authors and Affiliations

 • Jerzy Słupecki
  • 1
  • 2
 • Grzegorz Bryll
  • 1
  • 2
 • Urszula Wybraniec-Skardowska
  • 1
  • 2
 1. 1.Wyższa Szkoła InżynierskaUniwersytet WrocławskiOpole
 2. 2.Wyższa Szkoła PedagogicznaOpole

Personalised recommendations