Advertisement

Scientometrics

, Volume 2, Issue 1, pp 65–84 | Cite as

Scientometric investigations in the USSR

Review
 • S. D. Haitun
Article

Abstract

The following is a review of scientometric investigations in the USSR. Scientometrics has been taken in the rigorous sense of the term, defined as an approach of the science of science which attempts to measure sciencereproducibly. The state of scientometric research in the Soviet Union is compared to that of other countries.

Keywords

Rigorous Sense Scientometric Research 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  V. V. NALIMOV, Z. M. MULCHENKO,Naukometriya. Izucheniye razvitiya nauki kak informatsionnogo protsessa(Scientometrics. The study of science as an information process), Moscow, 1969.Google Scholar
 2. 2.
  B. Ya. BRUSILOVSKY,Mathematicheskiye modeli v prognozirovanii i organizatsiyi nauki (Mathematical Models in Forecasting and Science Organization), Kiev, 1975.Google Scholar
 3. 3.
  G. M. DOBROV, A. A. KORENNOY: Opyt naukometricheskogo analiza (An attempt to scientometric analysis) In:Materialy po naukovedeniyu, Vol. 16., Kiev, 1971. p. 71–135.Google Scholar
 4. 4.
  Ye. D. GRAZHDANNIKOV, Dinamicheskiye zakonomernosti naukometriyi (Dinamic aspects of scientometrics) In:Materialy po naukovedeniyu, Vol. 3, Kiev, 1969. p. 93–104.Google Scholar
 5. 5.
  F. GALTON,Hereditary Genius, Macmillan, London, 1869.Google Scholar
 6. 6.
  F. GALTON,English Men of Science, London, 1874.Google Scholar
 7. 7.
  J. D. BERNAL,The Social Functions of Science, London, G. Routhledge, 1943.Google Scholar
 8. 8.
  J. D. BERNAL,Science in History, London, Watts'. 1957.Google Scholar
 9. 9.
  D. de SOLLA PRICE,Little Science, Big Science, Columbia Univ. Press, 1963.Google Scholar
 10. 10.
  J. de SOLLA PRICE, Nauka o nauke (Science of Science) In:Nauka o nauke (Science of Science), Moscow, 1969, p. 236–254.Google Scholar
 11. 11.
  V. V. NALIMOV, Z. M. MULCHENKO,op. cit., 1.Naukometriya. Izucheniye razvitiya nauki kak informatsionnogo protsessa(Scientometrics. The study of science as an information process), Moscow, 1969.Google Scholar
 12. 12.
  S. V. ALTSHULER,P. I. Valden i yazyk nauchnykh ssylok (P. I. Valden and the Language of Scientific Citations), Priroda, 1969, No. 8., p. 119.Google Scholar
 13. 13.
  Ye. D. GRAZHDANNIKOV, Khronologicheskiye spektry (Time Series) In:Analyz tendentsiy i progrozirovaniye nauchno-tekhnicheskogo progressa (In: Trend Analysis and Technological Forecasting), Kiev, 1967. p. 318–328.Google Scholar
 14. 14.
  A. I. MIHAILOV, A. I. CHORNY, R. S. GUILYAREVSKY,Nauchniye kommunikatsiyi i informatika (Communication in Science and Informatics), Moscow, 1976.Google Scholar
 15. 15.
  G. M. DOBROV,Nauka o nauke. Vvedeniye v obshcheye naukovedeniye (Science of Science. Introduction to general science studies), Kiev, 1970.Google Scholar
 16. 16.
  V. N. KLIMENYUK, Analiz osnovnykh sostavlayushchikh nauchnogo potentsiala i metodika vybora sredstv pererabotki informatsiyi po istoryii nauki i tekhniki. Avtoreferat kandidatskoy dissertatsiyi. (Analysis of main components of the scientific potential and methods of data processing in the history of science and technology. PhD. Dissertation), Kiev, 1967.Google Scholar
 17. 17.
  G. M. BASTRAKOV, Ye. D. GRAZHDANNIKOV, A. I. SCHERBAKOV, Dinamika chislennosti nauchnykh rabotnikov v SSSR (Dynamics of the population of scientists in the USSR.). In:Problemy deyatelnosti uchyonogo y nauchnykh kollectivov (In: The Problems of Activity Scientists of in Research Groups), Vol. 3., Leningrad, 1970.Google Scholar
 18. 18.
  S. SOLDATOV, Kolichestvenniy analiz istoriyi nauki (Quantitative analysis in the history of science),Izvestiya ANESSR, Obshchestvenniye nauki, 19 (1970) 83–94.Google Scholar
 19. 19.
  V. D. OSETROV, Avtorskiy kollectiv “Ukrainskogo botanicheskogo zhurnala”: naukometricheskaya kharacteristika novykh avtorov (The authors of the “Ukrainen Journal of Botanics”: scientometric description of new authors),Ukr. Botan. Zhurnal, Kiev 33 (1976) 407–408.Google Scholar
 20. 20.
  G. M. DOBROV, A. A. KORENNOY,op. cit., 3 Opyt naukometricheskogo analiza (An attempt to scientometric analysis) In:Materialy po naukovedeniyu, Vol. 16., Kiev, 1971. p. 71–135.Google Scholar
 21. 21.
  V. N. KRUTYKO, Sravnenyie tendetsiy v kolichestvennosti avtostva publikatsiy sistem “nauka”, “tekhnika” i “proizvodstvo” (A comparison of quantitative changes among the authors in the systems of science, technology and production.), In:Informatsionniye i upravlyayushchiye sistemy v naukovedeniyi (In: The Systems of Information and Management in Science Studies), Kiev, 1975, p. 20–29.Google Scholar
 22. 22.
  T. Z. KOZLOVA, A. T. KUZNETSOV, Vozrastnaya struktura nauchnykh kadrov SSSR: tendentsiyi i perspektivy (Age distribution of soviet scientists: trends and perspecives), In:Naukovedeniye i informatika, Vol. 11, Kiev, 1974, p. 22–28.Google Scholar
 23. 23.
  S. S. BATSANOV, F. A. BRUSENTSOV, Opyt statisticheskogo analiza kristallo-strukturnykh rabot (Statistical analysis study of publications on crystal structures),Kristallografiya, 11 (1966) 393–397.Google Scholar
 24. 24.
  V. N. BERNADSKY, V. V. ZHURAVKOV, Vybor perspektivnykh napravleniy i formirovaniye sistemy tseley nauchnykh rabot v oblasti svarochnoy nauki i tekhniki (Selection of perspective directions and the goals of research in welding), In:Naukovedeniye i informatika, Vol. 15, Kiev, 1976, p. 61–66.Google Scholar
 25. 25.
  Ye. D. GRAZHDANNIKOV,op. cit., 13. Khronologicheskiye spektry (Time Series) In:Analyz tendentsiy i progrozirovaniye nauchno-tekhnicheskogo progressa (In: Trend Analysis and Technological Forecasting), Kiev, 1967. p. 318–328.Google Scholar
 26. 26.
  T. Z. KOZLOVA, A. T. KUZNETSOV,op. cit., 22. Vozrastnaya struktura nauchnykh kadrov SSSR: tendentsiyi i perspektivy (Age distribution of soviet scientists: trends and perspecives), In:Naukovedeniye i informatika, Vol. 11, Kiev, 1974, p. 22–28.Google Scholar
 27. 27.
  K. M. VARSHAVSKY, N. P. PANAYEVA, Statistika premiy kak naukovedcheskiy istochnik (The breakdown of prizewinner statistics—a source for science studies), In:Problemy deyatelnosti uchyonogo i nauchnykh kollektivov (In: The Problems of Activity of Scientists in Research Groups), Vol. 4, Leningrad, 1971, p. 214–221.Google Scholar
 28. 28.
  Yu. V. GRANOVSKY et al., Ispolzovaniye statistiki premiy i patentov dlya otsenki razvitiya issledovaniy (Application of statistics on prizes and patents for the evaluation of research development), In:Naukometricheskiye issledovaniya v khimiyi (In: Scientometric Analyses in Chemistry), Moscow, 1974, p. 122–130.Google Scholar
 29. 29.
  I. I. NABOKOV, Professionalnaya struktura kadrov i osobennosti peremeny truda v nauke (na materialakh Karelskoy ASSR) [Professional structure of scientists and changes in scientific work (in the Karielian SSR)], In:Problemy deyatelnosti uchyonogo i nauchnykh kollektivov (In: The Problems of Activity of Scientists in Research Groups), Vol. 5, Leningrad, 1973, p. 176–180.Google Scholar
 30. 30.
  V. D. OSETROV,.Google Scholar
 31. 31.
  V. I. DUZHENKOV, Problemy territorialnoy organizatsiyi nauchnoy deyatelnosti (Regional problems of scientific activities), In:Problemy deyatelnosty uchyonogo i nauchnykh kollektivov (In: The Problems of Activity of Scientists in Research Groups), Leningrad, 1977, p. 47–53.Google Scholar
 32. 32.
  G. M. DOBROV,Nauka o nauke (Science of Science), Kiev, 1966.Google Scholar
 33. 33.
  Yu. P. ADLER, Yu. V. GRANOVSKY, Z. M. MULCHENKO, Statisticheskiy analiz publikatsiy po planirovaniyu eksperimenta (Statistical analysis of publications on experimental design), In:Noviye idei v planirovaniyi eksperimenta (In: New Ideas in Experimental Design), Moscow, 1969, p. 315–334.Google Scholar
 34. 34.
  L. A. IGNATOV, K. voprosu o kollektivnosti v tekhnicheskom tvorchestve (On collective efforts of creativity in engineering), In:Problemy deyatelnosti uchyonogo i nauchnykh kollektivov (In: The Problems of Activity of Scientists in Research Groups), Vol. 4, Leningrad, 1971, p. 147–152.Google Scholar
 35. 35.
  Ye. S. KASHAFUTDINOVA, F. Ye. GRISHINA, M. N. NYALDIZINA, Zakonomernosti rasseyaniya i stareniya informatsiyi v izucheniyi zaprashivaemosti zhurnalov (Characteristics of dissemination and obsolescence of information in technical journals),Elektrotekhnicheskaya promyshlennost. Obshcheotrasleviye voprosy, 1976, No. 11, p. 26–29.Google Scholar
 36. 36.
  Ye. D. GRASHDANNIKOV, A. I. SHCHERBAKOV,Elementarnoye vvedeniye v naukometriyu (Elementary Introduction to Scientometrics), Novosibirsk, 1970, p. 102.Google Scholar
 37. 37.
  V. V. NALIMOV, Z. M. MULCHENKO,op. cit. 1.Naukometriya, Izucheniye razvitiya nauki kak informatsionnogo protsessa(Scientometrics. The study of science as an information process), Moscow, 1969.Google Scholar
 38. 38.
  Yu. P. ADLER et al.op. cit., 33. Statisticheskiy analiz publikatsiy po planirovaniyu eksperimenta (Statistical analysis of publications on experimental design), In:Noviye idei v planirovaniyi eksperimenta (In: New Ideas in Experimental Design), Moscow, 1969. p. 315–334.Google Scholar
 39. 39.
  V. V. MAKSIMOV, Nekotoriye kolichestvenniye otsenki soavtroskoy deyatelnosti uchyonykh (On quantitative evaluation of coauthorship), In:Problemy deyatelnosti uchyonogo i nauchnykh kollectivov (In: The Problems of Activity of Scientists in Research Groups), Vol. 2, Leningrad, 1969, p. 158–162.Google Scholar
 40. 40.
  V. V. NALIMOV, Z. M. MULCHENKO,op. cit. 1.Naukometriya. Izucheniye razvitiya nauki kak informatsionnogo protsessa(Scientometrics. The study of science as an information process), Moscow, 1969.Google Scholar
 41. 41.
  Yu. V. GRANOVSKY et al., Viyavleniy e preimushchestvennykh napravleniy i v razvitityi nauki (Revealing dominant trends in science development), In:Naukometricheskiye issledovaniya v khimiyi (In: Scientometric Analyses in Chemistry), Moscow, 1974, p. 16–66.Google Scholar
 42. 42.
  A. A. KORENNOY, O. G. LEVCHENKO, O formalizovannykh priyomakh analiza massivov nepublikuyemykh nauchno-tekhnicheskikh dokumentov (On formal methods of analysis of unpublished documents in science and technology), In:Kievsky simpozium po naukovedeniyu i nauchno-tekhnicheskomu prognozirovaniyu, 5-iy, 1974. Materialy, Kiev, 1974, p. 55–57.Google Scholar
 43. 43.
  V. V. NALIMOV, Z. M. MULCHENKO,op. cit., 1.Naukometriya. Izucheniye razvitiya nauki kak informatsionnogo protsessa(Scientometrics. The study of science as an information process), Moscow, 1969.Google Scholar
 44. 44.
  A. N. ALEKSEYEV, O nekotorykh tendentsiyakh v razvitiy obshchestvennykh nauk (Bibliograficheskiye i naukometricheskiye nabludeniya) [On some developmental trends in the social sciences (Bibliographic and scientometric remarks)], In:Problemy deyatelnosti uchyonogo y nauchnikh kollektivov (In: The Problems of Activity of Scientists in Research Groups), Vol. 4, Leningrad, 1971, p. 77–83.Google Scholar
 45. 45.
  V. I. GROMIN, Otsenka razvitiya eksperimentalnoy tektoniki po publikatsiyam (Publication analysis of experimental tectonics),Geotektonika, 1974, No. 1, p. 124–127.Google Scholar
 46. 46.
  L. V. ZARZHITSKAYA, B. I. SPASSKY, Kolichestvenniye metody issledovaniya razvitiya otdelnykh razdelov fiziki (Quantitative methods in the analysis of some fields of physics), In:Istoriya i metodologuiya yestestvennykh nauk (In: History and Methodology of Science), Vol. 10, Moscow, 1971, p. 10–14.Google Scholar
 47. 47.
  A. I. MIKHAILOV et al.,op. cit., 14.Nauchniye kommunikatsiyi i informatika (Communication in Science and Informatics), Moscow, 1976.Google Scholar
 48. 48.
  Ye. D. GRAZHDANNIKOV, A. I. SHCHERBAKOV, Problema prognozirovaniya individualnogo nauchnogo tvorchestva (Forecasting Individual Scientific Creativity), Moscow, 1970, p. 13.Google Scholar
 49. 49.
  V. D. OSTEROV, Raspredeleniye tvorcheskoy aktivnosti v techeniye goda (Creativity distribution during the years), In:Kievsky simpozium po naukovedeniyu i nauchno-tekhnicheskomu prognozirovaniyu, 5-iy, Materialy, Ch. 3, Kiev, 1974, p. 64–66.Google Scholar
 50. 50.
  Z. M. MULCHENKO, Issledovaniye informatsionnykh potokov v nauke na osnove bibliograficheskikh ssylok. Avtoreferat kand. dissertatsii. (Citation-based research of information flow. PhD. Thesis), Moscow, 1970.Google Scholar
 51. 51.
  G. M. DOBROV, A. A. KORENNOY, Informatsionnaya baza naukometriyi (Information basis for scientometrics), In:Theoreticheskiye problemy informatsiyi (In: Theoretical Problems of Informatics), Moscow, 1968, p. 174–202.Google Scholar
 52. 52.
  R. F. VASILYEV, O kolichestve publikatsiy i chastote ikh tsitirovaniya kak naukometricheskikh pokazatelyakh (Publication quantity and the frequency of citations as science indicators) In:Materialy k simpoziumu Issledivaniye operatsiy i analiz razvitiya nauki (In: Proc. of Symp. on Operation Research and Science Development), Moscow, 1976, p. 60–70.Google Scholar
 53. 53.
  A. A. IGNATYEV, A. I. YABLONSKY, Analiticheskiye struktury nauchnoy kommunikatsiyi (Analytic structures of communication in science), In:Sistemniye issledovaniya. Yezhegodnik (In: Systems Research Yearbook), 1975, Moscow, 1975, p. 64–81.Google Scholar
 54. 54.
  Yu. P. ADLER et al.,op. cit., 33. Statisticheskiy analiz publikatsiy po planirovaniyu eksperimenta (Statistical analysis of publications on experimental design), In:Noviye idei v planirovaniyi eksperimenta (In: New Ideas in Experimental Design), Moscow, 1969, p. 315–334.Google Scholar
 55. 55.
  V. A. VOZNESENSKY, Nekotoriye rezultaty naukometricheskikh issledovaniy publikatsiy po tekhnologiyi stroitelnykh materialov (Some results concerning the scientometric research of publications on the building industry), In:Naukovedeniye i informatika, Vol. 6, Kiev, 1972, p. 92–98.Google Scholar
 56. 56.
  Z. B. BARINOVA et al., Izucheniye nauchnykh zhurnalov kak kanalov svyazi. Otsenka vklada, vnosimogo otdelnymi stranami v mirovoy nauchniy informatisionniy potok (Scientific journals as channels of communication. National contribution to the world flow of scientific information),Nauchno-tekhnicheskaya informatsia, Ser. 2, 1967, No. 12, p. 3–11.Google Scholar
 57. 57.
  V. A. MARKUSOVA, O nekotorykh tendentsiyakh raspredeleniya i stareniya publikatsiy v oblasti teoreticheskoy elektrokhimiyi (Characteristics of dissemination and obsolesence of information in theoretical electrochemistry),Nauchno-tekhnicheskaya informatsiya, Ser. 1, 1971, No. 5, p. 31–37.Google Scholar
 58. 58.
  A. P. BORISOVA et al., Statisticheskiye issledovaniya publikatsiy po nekotorym napravleniyam biokhimiyi. (The statistical research of publications in some fields of biochemistry), In:Naukovedeniye i informatika, Vol. 8, Kiev, 1973, p. 69–72.Google Scholar
 59. 59.
  E. P. FRIDMAN, Obzor issledovaniy na primatakh po publikatsiyam 1970 g (Review of priorities in the publications of 1970),Voprosy antropologiyi, 1970, No. 45, p. 146–153.Google Scholar
 60. 60.
  M. M. KARPOV, A. V. POTYOMKIN, M. K. PETROV, Natsionalny i mirovoy standarty raspredeleniya nauchnoy deyatelnosti (National and international standards in the distribution of scientific activities). In:Vsesoyuznoye soveshchaniye po kolichestvennym metodam v sotsiologuiyi (In: All-union Conference on Quantitative Methods in Sociology), Moscow, 1967, p. 25.Google Scholar
 61. 61.
  K. S. LAGUEREV, S. Ye. LIFSHITS, Yu. A. MATUSOV, Nekotoriye naukometricheskiye izmereniya tendentsiy v oblasti nauchno-tekhnicheskogo prognozirovaniya (Some trends of scientometric measurement in technological forecasting), In:Problemy deyatelnosti uchyonogo i nauchnykh kolletivov (In: The Problems of Activity of Scientists in Research Groups), Vol. 5, Leningrad, 1973, p. 343–345.Google Scholar
 62. 62.
  E. P. PETROV, Zhurnal “Voprosy filosofiyi” v tsifrakh. Kolichestvenniye kharakteristiki za 1967–1970 gg (The journal “Voprosy filosofiyi” in numbers. Quantitative characteristics of the 1967–1970 volumes),Voprosy filosofiyi, 1972, No. 3.Google Scholar
 63. 63.
  V. A. POLUSHKIN, G. S. ZHDANOVA,Informatsionniye baryery i vozmozhnosti ikh kolichestvennogo izucheniya (Quantitative research possibilities of information barriers), Moscow, 1970.Google Scholar
 64. 64.
  M. G. KURENKOVA, Analiz informatsionnykh potokov po referativnomu zhurnalu VINITI “Traktory i selskokhozyastvenniye mashiny i orudiya” (Information flow analysis of VINITI “Abstracts on tractors and agricultural machinery”),Nauchno-tekhnicheskaya informatsiya, Ser. 1, 1976, No. 9, p. 27–29.Google Scholar
 65. 65.
  P. G. LOIFERMAN, V. N. VOLKOV, Svyaz mezhdu rangovym raspredeleniyem dokumentalnykh istochnikov v neskolkikh godichnykh vyborkakh (Rank distribution of documental sources in a Yearbook sample),Nauchno-tekhnicheskaya informatsia, Ser. 2, 1977, No. 2, p. 19–21.Google Scholar
 66. 66.
  Z. B. BARINOVA et al.,.Google Scholar
 67. 67.
  Yu. V. GRANOVSKY et al., Analiz informatsionnoy deyatelnosti otechestvennykh issledovateley—doktorov khimicheskikh nauk (Analysis of the information activity of Soviet professors of chemistry), In:Naukometricheskiye issledovaniya v khimiyi (In: Scientometric Studies in Chemistry), Moscow, 1974, p. 80–101.Google Scholar
 68. 68.
  G. M. DOBROV, Informatsionnaya osnova istoriyi nauchno-tekhnicheskogo razvitiya (Information basis for historical studies of development in science and technology), In:Prikladnaya dokumentalistika (In: Applied Documentation), Moscow, 1968, p. 5–31.Google Scholar
 69. 69.
  Yu. P. ADLER et al.,op. cit., 33. Statisticheskiy analiz publikatsiy po planirovaniyu eksperimenta (Statistical analysis of publications on experimental design), In:Noviye idei v planirovaniyi eksperimenta (In: New Ideas in Experimental Design), Moscow, 1969, p. 315–334.Google Scholar
 70. 70.
  D. M. MEKHTIYEV, A. M. BABAYEV, A. M. RUSTAMOV, Ukazatel tsitiro vannoy literatury po neftyanoy nauke i tekhnike (“U Ts L — neft”) (Citation analysis of publications in the science and technology of oil.) 4.1 i 2, Baku, 1971.Google Scholar
 71. 71.
  A. P. BORISOVA et al.,op. cit., 58. Statisticheskiye issledovaniya publikatsiy po nekotorym napravleniyam biokhimiyi. (The statistical research of publications in some fields of biochemistry), In:Naukovedeniye i informatika, Vol. 8, Kiev, 1973, p. 69–72.Google Scholar
 72. 72.
  Z. B. BARINOVA et al..Google Scholar
 73. 73.
  I. M. ORIENT, Statisticheskoye izucheniye tsitiruyemosti rabot po analiticheskoy khimiyi (Statistical analysis of citation networks in analytic chemistry),Zavodskaya Laboratoriya, 33 (1967) No. 11, 1383–85.Google Scholar
 74. 74.
  A. A. KORENNOY, Analiz bibliograficheskikh svyazey i otsenka znachimosti nauchnykh rabot (Analysis of bibliographic coupling and the importance of scientific publications), In:Problemy povysheniya effektivnosti nauchno-issledovatelskoy raboty (Materialy nauchnotekhnicheskoy konferentsiyi) (In: Proc. Conf. on Efficiency Evaluation in Research Activities), Ch. 2, Novosibirsk, 1968, p. 90–96.Google Scholar
 75. 75.
  Yu. V. TIMOSHIN, G. S. SEMIKHOVSKY, Osobennosti sistemy tsitirovaniya v literature po geofiziczeskoy razvedochnoy tekhnike (Citation network characteristics in the publications on geophysical survey techniques),Nauchno-tekhnicheskaya informatsiya, Ser. 1, 1972, No. 4. p. 24–26.Google Scholar
 76. 76.
  V. A. MARKUSOVA, Sravnitelnaya kharacteristika tsitiruyemosti nauchno-tekhnicheskikh publikatsiy (po materialam otechestvennykh izdaniy) (Comparative analysis of citation distribution in Soviet publications on science and technology),Nauchno-tekhnicheskaya informatsiya, Ser. 1, 1973. No. 1, p. 27–31.Google Scholar
 77. 77.
  M. K. PETROV, Institut publikatsiyi i nauchnaya deyatelnost (The institution of publication and research activity), In:Mezhdunarodniy kongress po istoriyi nauki (In: Proc. Intern. Conf. on the History of Science), 13-y, Moskva, 1971, Trudy, sektsiya IA P, 1974, p. 189–191.Google Scholar
 78. 78.
  V. V. NALIMOV, Z. M. MULCHENKO,op. cit., 1.Naukometriya. Izucheniye razvitiya nauki kak informatsionnogo protsessa(Scientometrics. The study of science as an information process), Moscow, 1969.Google Scholar
 79. 79.
  M. G. FROLOVA, Sravnitelniy analiz materiala v sovetskikh i zarubezhnykh nauchnykh publikatsiyakh po kontaktnoy elektrosvarke (Comparative analysis of Soviet and foreign publications on contact welding),Nauchno-tekhnicheskaya informatsiya, Ser. 1, 1972, No. 8., p. 20–22.Google Scholar
 80. 80.
  M. P. BELIKOVA, Z. G. ZALESOVA, Sravnitelnoye izucheniye informatsionnoy deyatelnosti biokhimikov i khimikov Sovetskogo Soyuza (Comparative research of the information activity of Soviet chemists and biochemists), In:Logika razvitiya i naukometricheskiy analiz otdelnykh napravleniy v khimiyi (In: The Logics of Development and the Scientometric Analysis of Different Fields in Chemistry), Moscow, 1976, p. 56–67.Google Scholar
 81. 81.
  V. V. NALIMOV, Z. M. MULCHENKO,op. cit., 1.Naukometriya. Izucheniye razvitiya nauki kak informatsionnogo protsessa(Scientometrics. The study of science as an information process), Moscow, 1969.Google Scholar
 82. 82.
  A. A. KORENNOY, Metody i opyty issledovaniya informatsionnykh svyazey v nauchnikh sistemakh (Research methods of information networks in the systems of science), In:Materialy po naukovedeniyu, Vol. 16, Kiev, 1971, p. 3–7.Google Scholar
 83. 83.
  I. V. MARSHAKOVA, Sistema svyazey mezhdu dokumentami, postroyennaya na osnove ssylok (po ukazatelyu “Science Citation Index”) (Relationships between documents in the SCI),Nauchno-tekhnicheskaya informatsiya, Ser. 2, 1973, No. 6.Google Scholar
 84. 84.
  H. G. SMALL, Co-citation in scientific literature: a new measure of the relationship between two documents,Journal of the American Society for Information Science, 24 (1973) 265–269.Google Scholar
 85. 85.
  L. A. KHURSIN, A. Ye. YURTSUN, A. A. KORENNOY, Oriyentirovanniy graf kak matematicheskava model informatsionnykh svyazey (Directed graph as mathematical model of informational relationships), In:Naukovedeniye i informatika, Vol. 2, Kiev, 1969, p. 90–97.Google Scholar
 86. 86.
  N. G. VINNICHENKO, A. E. YURTSUN, K voprosu analiza setey informatsionnykh svyazey (Information network analysis), In:Naukovedeniye i informatika, Vol. 2, Kiev, 1970, p. 106–108.Google Scholar
 87. 87.
  A. A. KORENNOY, 1971,op. cit., 82. Metody i opyty issledovaniya informatsionnykh svyazey v nauchnikh sistemakh (Research methods of information networks in the systems of science), In:Materialy po naukovedeniyu, Vol. 16, Kiev, 1971, p. 3–7.Google Scholar
 88. 88.
  L. A. KHURSIN et al.,op. cit., 85. Oriyentirovanniy graf kak matematicheskava model informatsionnykh svyazey (Directed graph as mathematical model of informational relationships), In:Naukovedeniye i informatika, Vol. 1, Kiev, 1969, p. 90–97.Google Scholar
 89. 89.
  A. A. KORENNOY, 1971.,op. cit., 82. Metody i opyty issledovaniya informatsionnykh svyazey v nauchnikh sistemakh (Research methods of information networks in the systems of science), In:Materialy po naukovedeniyu, Vol. 16, Kiev, 1971, p. 3–7.Google Scholar
 90. 90.
  I. M. ORIENT,.Google Scholar
 91. 91.
  Yu. P. ADLER et al.,op. cit., 33. Statisticheskiy analiz publikatsiy po planirovaniyu eksperimenta (Statistical analysis of publications on experimental design), In:Noviye idei v planirovaniyi eksperimenta (In: New Ideas in Experimental Design), Moscow, 1969. p. 315–334.Google Scholar
 92. 92.
  V. V. MAKSIMOV, Primenenyie kontent-analiza dlya issledovaniya nauchnykh otnosheniy (The Application of content analysis research on information relationships), In:Metodologiicheskiye i metodicheskiye problemy kontent-analyza, Vol. 2., Moscow-Leningrad, 1973, p. 84–87.Google Scholar
 93. 93.
  V. M. POTAPOV, I. N. LUKINA, Naukometricheskiy analiz nekotorykh aspektov razvitiya organicheskoy khimiyi (The scientometric analysis of some aspects of the development of organic chemistry), In:Naukometricheskiye issledovaniya v khimiyi, Moscow, 1974, p. 102–112.Google Scholar
 94. 94.
  G. B. PREOBRAZHENSKAJA, N. M. PRUTKOVA, Yu. V. GRANOVSKY, Analiz statisticheskikh terminov v publikatsiyakh po spektralnomu analizu i analiticheskoy khimiyi (Analysis of statistical terms in publications on spectral analysis and analytical chemistry),Zavodskaya Laboratoriya, 40 (1974) 1240–1244.Google Scholar
 95. 95.
  I. M. ORIENT,.Google Scholar
 96. 96.
  G. M. DOBROV, V. V. BORISOV, Formalizovanniy metod analiza soderzhaniya ispolzuyemoy informatsiyi (Methods of formal analysis of input information content),Nauchno-tekhnicheskaya informatsiya, Ser. 2, 1970, No. 8, p. 3–4.Google Scholar
 97. 97.
  A. N. ALEKSEYEV, Ob odnom sposobe issledovaniya tendensity razvitiya obshchestvennykh nauk (chastotniy slovar na baze ukazatelya permutasionnogo tipa) (A new research method of social science development), In:Nauka i tekhnika, Vol. 7, Ch. 1, Leningrad, 1972, p. 68–72.Google Scholar
 98. 98.
  I. V. MARSHAKOVA, Issledovaniye chastotnogo slovarya klyuchevikh slov (Thesaurus analysis),Nauchno-teknicheskaya informatsiya, Ser. 2, 1974, No. 11, p. 7–13.Google Scholar
 99. 99.
  M. P. SHIRSHOVA, Naukometricheskiy analiz nekotorykh aspektov razvitiya khimiyi VMS (Scientometric analysis of some fields in polymer-chemistry), In:Logika rasvitiya i naukometricheskiy analiz otdelnykh napravleniy v khimiyi, 1976, p. 35–48.Google Scholar
 100. 100.
  V. M. POTAPOV, E. K. KOCHETOVA, Ukazateli referativnykh zhurnalov kak istochnik naukometricheskoy informatsiyi (Indicators of abstract Journals as sources for scientometric analysis), In:Logika razvitiya i naukometricheskiy analiz otdelnykh napravliniy v khimiyi, 1976, p. 95–100.Google Scholar
 101. 101.
  S. D. HAITUN, Ob odnoy iz metodik izucheniya nauchnoy biografiyi (On a new method for the analysis of biographies of scientists), In:Chelovek nauki (In: The Man of Science), 1974, p. 214–228.Google Scholar
 102. 102.
  S. D. HAITUN, O vozmozhnostyakh naukometricheskogo issledovaniya soavtorskoy publikatsiyi (On the analysis of co-authorship), In:Problemy deyatelnosty uchyonogo i nauchnykh kollecktivov (In: The Problems of Activity of Scientists in Research Groups), Vol. 7, Moscow-Lenongrad, 1978, p. 315–319.Google Scholar
 103. 103.
  Z. M. MULCHENKO, Yu. V. GRANOVSKY, A. D. STRAKHOV, O naukometricheskikh kharakteristikakh informatsionnoy deyatelnosti vedushchikh uchyonykh (Scientometric parameters of information activity by great scientists), In:Problemy udovletvoreniya informatsionnykh potrebnostey (In: The Problems of Measurement Covering Information Needs), Moscow, 1974, p. 127–147.Google Scholar
 104. 104.
  R. F. VASILYEV, O kriteriyi tsitiruyemosti v naukovedeniyi (Citation criteria in science analysis), In:Istoriya nauki i naukovedeniye (In: The History of Science and Science Analysis), Riga, 1975, p. 152–153.Google Scholar
 105. 105.
  Yu. V. GRANOVSKY et al.,op. cit., 67. Analiz informatsionnoy deyatelnosti otechestvennykh issledovately —doktorov khimicheskikh nauk (Analysis of the information activity of Soviet professors of chemistry), In:Naukometricheskiye issledovaniya v khimiyi (In: Scientometric Studies in Chemistry), Moscow, 1974, p. 80–101.Google Scholar
 106. 106.
  Yu. P. ADLER et al.,op. cit., 33. Statisticheskiy analiz publikatsiy po planirovaniyu eksperimenta (Statistical analysis of publications on experimental design), In:Noviye idei v planirovaniyi eksperimenta (In: New Ideas in Experimental Design), Moscow, 1969. p. 315–334.Google Scholar
 107. 107.
  Yu. V. GRANOVSKY et al.,op. cit., 52. O kolichestve publikatsiy i chastote ikh tsitirovaniya kak naukometricheskikh pokazatelyakh (Publication quantity and the frequency of citations as science indicators) In:Materialy k simpoziumu Issledivaniye operatsiy i analiz razvitiya nauki (In: Proc. of Symp. on Operation Research and Science Development), Moscow, 1976, p. 60–70.Google Scholar
 108. 108.
  R. F. VASILYEV,op. cit., 52. O kolichestve publikatsiy i chastote ikh tsitirovaniya kak naukometricheskikh pokazatelyakh (Publication quantity and the frequency of citations as science indicators) In:Materialy k simpoziumu Issledivaniye operatsiy i analiz razvitiya nauki (In: Proc. of Symp. on Operation Research and Science Development), Moscow, 1976, p. 60–70.Google Scholar
 109. 109.
  Yu. M. CHERVINSKY, Naukometricheskiy analiz razvitiya nauchnykh issledovaniy po fizicheskoy kulture i sportu (Na primere zhurnala “Theoriya i praktika fizicheskoy kultury” za 1962–1973 gg.) (The Scientometric analysis of research on sports. The Journal “The Theory and practice of Sport”, Vol. 1962–1973),Teoriya i praktika fizicheskoy kultury, 1975. No. 1, p. 65–67.Google Scholar
 110. 110.
  G. M. DOBROV,op. cit., 32,Nauka o nauke (Science of Science), Kiev, 1966.Google Scholar
 111. 111.
  A. I. YABLONSKY, Modeli i metody matematicheskogo issledovaniya nauki (Mathematical models and methods in science studies. Review),Nauchno-analiticheskiy obzor, Moscow, 1977.Google Scholar
 112. 112.
  V. V. NALIMOV, N. I. STYAZHKIN et al., Nauchnaya i tekhnicheskaya informatsiya kak odna iz zadach kibernetiki (Information on science and technology — a research problem for cybernetics).Uspekhi fizicheskikh nauk, 69 (1959) 13–56.Google Scholar
 113. 113.
  M. M. KARPOV, Zakon uskorennogo razvitiya yestestvennykh nauk. (On acceleration in the development of science),Voprosy filosofiyi, 1963, No. 4, p. 106–117.Google Scholar
 114. 114.
  V. V. NALIMOV, Z. M. MULCHENKO,op. cit., 1.Naukometriya. Izucheniye razvitiya nauki kak informatsionnogo protsessa(Scientometrics. The study of science as an information process), Moscow, 1969.Google Scholar
 115. 115.
  G. M. DOBROV, A. A. KORENNOY, A. Ye. YURTSUN, Matematicheskoye obespecheniye informationnogo analiza v naukovedeniyi (Software for information analysis in science studies), In:Materialy po naukovedeniyu, Vol. 15, Kiev, 1971, p. 50–98.Google Scholar
 116. 116.
  N. M. SAGALOVICH, K voprosu o tendentsiyakh rosta chisla nauchnykh publikatsiy (Trends of development in publications on science and technology),Nauchno-tekhnicheskaya informatsiya, 1963, No. 10, p. 3–4.Google Scholar
 117. 117.
  Ye. D. GRAZHDANNIKOV, 1969, op. cit. No. 4. Dinamicheskiye zakonomernosti naukometriyi (Dinamic aspects of scientometrics) In:Materialy po naukovedeniyu, Vol. 3, Kiev, 1969, p. 93–104.Google Scholar
 118. 118.
  B. Ya. BRUSILOVSKY,op. cit., 2.Mathematicheskiye modeli v prognozirovanii i organizatsiyi nauki (Mathematical Models in Forecasting and Science Organization), Kiev, 1975.Google Scholar
 119. 119.
  R. A. FAIRTHORNE, Algebraic representation of storage and retrieval language,Proc. Intern. Conf. on Scientific Information, National Academy of Science, Washington, D.C., 1958.Google Scholar
 120. 120.
  R. A. FAIRTHORNE, Empirical hyperbolic distribution (Bradford-Zipf-Mandelbrot) for bibliometric description,Journal of Documentation, 25 (1969) 319–343.Google Scholar
 121. 121.
  M. G. KENDALL, The bibliography of operational research,Operational Research Quarterly, 11 (1960) 31–36.Google Scholar
 122. 122.
  L. S. KOZACHKOV, L. A. KHURSIN, Ob osnovnom veroyatnostnom raspredeleniyi naukovedeniya (On the main probabilistic distribution in science studies), In:Analiz zakonomernostey i prognozirovaniye razvitiya nauki i tekhniki (In: Trend Analysis and Technological Forecasting), Vol. 1, Kiev, 1967, p. 42–45.Google Scholar
 123. 123.
  A. I. YABLONSKY, Stokhasticheskiye modeli nauchnoy deyatelnosti (Stochastic models of research activity), In:Sistemniye issledovaniya. Yezhegodnik — 1975, (In: Systems Research Yearbook, 1975), Moscow, 1976, p. 5–42.Google Scholar
 124. 124.
  R. M. FRUMKINA,Statisticheskiye metody izucheniya leksiki (Statistical Methods in the Vocabulary), Moscow, 1964.Google Scholar
 125. 125.
  L. S. KOZACHKOV,Sistemy potokov nauchnoy informatsiyi (Scientific Information Networks), Kiev, 1973.Google Scholar
 126. 126.
  A. I. YABLONSKY,op. cit., 123. Stokhasticheskiye modeli nauchnoy deyatelnosti (Stochastic models of research activity), In:Sistemniye issledovaniya. Yezhegodnik — 1975 (In: Systems Research Yearbook, 1975), Moscow, 1976, p. 5–42.Google Scholar
 127. 127.
  B. MANDELBROT, The variation of certain speculative prices,Journal of Business, 36 (1963) 394–419.Google Scholar
 128. 128.
  N. CHOMSKY, J. A. MILLER, Finitary models of language users. In:Handbook of Mathematical Psychology, Vol. 2., No. 4, Wiley, 1963, p. 419–491.Google Scholar
 129. 129.
  L. S. KOZACHKOV, O nekotorykh problemakh relevantnosti v informatike i naukovedeniyi (On relevance problems in informatics and science analysis),Nauchno-tekhnicheskaya informatsiya, Ser. 2, 1969, p. 3–11.Google Scholar
 130. 130.
  V. V. NALIMOV, Z. M. MULCHENKO, Yeshchyo raz k voprosu o kontseptsiyi eksponentsialnogo rosta (Once again on the theory of exponential growth),Nauchno-tekhnicheskaya informatsia, Ser. 2, 1968, No. 8, p. 13–14.Google Scholar
 131. 131.
  Yu. A. SHREIDER, M. A. OSIPOVA, O nekotorykh dinamicheskikh modelyakh v informatike (On some dynamic models in informatics),Nauchno-tekhnicheskaya informatsiya, Ser. 2, 1969. No. 8, p. 15.Google Scholar
 132. 132.
  A. I. YABLONSKY,op. cit., 123. Stokhasticheskiye modeli nauchnoy deyatelnosti (Stochastic models of research activity), In:Sistemniye issledovaniya. Yezhegodnik — 1975 (In: Systems Research Yearbook, 1975), Moscow, 1976, p. 5–42.Google Scholar
 133. 133.
  V. V. NALIMOV, Z. M. MULCHENKO,op. cit., 1.Naukometriya, Izucheniye razvitiya nauki kak informatsionnogo protsessa(Scientometrics. The study of science as an information process), Moscow, 1969.Google Scholar
 134. 134.
  S. R. MIKULINSKY, Naukovedeniye: problemy i issledovaniya 70-kh godov (Science studies: problems and projects in the seventies),Voprosy filosofiyi, 1975, No. 7, p. 40–52.Google Scholar

Copyright information

© Akadémiai Kiadó 1980

Authors and Affiliations

 • S. D. Haitun
  • 1
 1. 1.Institute of the History of Science and Technology of the Academy of Science of the USSRMoscow(USSR)

Personalised recommendations