Advertisement

Netherlands Journal of Plant Pathology

, Volume 85, Issue 6, pp 269–279 | Cite as

Viruses and virus diseases in Dutch bulbous irises (Iris hollandica) in the Netherlands

 • C. J. Asjes
Article

Abstract

The occurrence in Dutch bulbous irises (Iris hollandica) of two viruses — iris mild mosaic virus (IMMV) and iris severe mosaic virus (ISMV) — in association with two diseases — mosaic (mozaïek) and grey (grijs) — was reported so far. In the Netherlands, three virus diseases have been distinguished: mild mosaic (mozaïek), mild yellow mosaic (bont), and severe mosaic (grijs). These diseases were associated with IMMV (750 nm), IMMV plus iris mild yellow mosaic virus (IMYMV, a newly recognized virus; 660 nm), and IMMV plus ISMV (750 nm), respectively. The viruses are antigenically distinct and their presence could be established serologically. Tobacco mosaic virus (TMV), tobacco rattle virus (TRV), and tobacco ringspot virus (TRSV) were also detected in irises, but not in association with particular symptoms.

Generally, the symptoms of the diseases can be distinguished early in the growing season, particularly in March. Later on, the distinctive symptoms mostly disappear on plants showing mild symptoms but not on severely affected plants. Growing and forcing conditions influence the symptoms. The IMYMV and the ISMV transmitted in May and early in June byMacrosiphum euphorbiae cause more severe symptoms than those induced by transmissions late in June and in July. Problems related to disease control in irises are discussed.

Samenvatting

Het virusonderzoek bij Hollandse irissen (Iris hollandica) in Nederland leidde tot het onderscheiden van drie ziekten, namelijk: het mozaïek (‘mild mosaic’), het bont (‘mild yellow mosaic’) en het grijs (‘severe mosaic’). Het voorkomen van iris-mozaïek virus (deeltjeslengte 750 nm), iris-mozaïek virus plus iris-bontvirus (660 nm) en iris-mozaïekvirus plus iris-grijsvirus (750 nm), welke virussen serologisch zijn te onderscheiden, werd in verband gebracht met respectievelijk het mozaïek, het bont en het grijs. Geen verband werd gevonden tussen het voorkomen van tabaksmozaïekvirus, tabaksratelvirus en tabakskringvlekkenvirus en de genoemde ziekten.

Op basis van de symptomen zijn de ziekten te velde vroeg in het voorjaar meestal wel te onderscheiden. Later in het groeiseizoen verdwijnt dit onderscheid veelal bij planten met milde symptomen, maar niet bij planten met ernstige symptomen. De symptomen van het mozaïek worden pas een paar maanden na de opkomst van de planten zichtbaar. De licht- en donkergroene mozaïeksymptomen doen zich duidelijk voor omstreeks de bloei. Het bont is bij opkomst te herkennen aan het geelgroene mozaïek, dat voornamelijk aan de bladranden voorkomt (Fig. 1). Na de lengtegroei van de planten worden de symptomen op de bloemscheden en op de brede bladgedeelten zichtbaar (Fig. 2). Het grijs (Fig. 2) uit zich met brede geel-en donkergroene strepen op de bladeren, die tot onder het grondniveau doorlopen en bij opkomst duidelijk zichtbaar zijn. Het geelgroene, soms streepvormige mozaïek blijft bij de lengtegroei van de planten duidelijk zichtbaar op de bladbases. Ernstige grijs-symptomen zijn bloembreking, gedraaide stand van smallere bladeren en dwerggroei van de planten. De duidelijkheid van de ziektebeelden, zowel van het mozaïek als van het bont en het grijs, is afhankelijk van de cultivar en van de teeltomstandigheden te velde en in de kas.

Het iris-bontvirus en het iris-grijsvirus geven bij overdracht door de bladluis (Macrosiphum euphorbiae) in mei en in de eerste helft van juni in het volgende groeiseizoen ernstiger aangetaste planten dan bij latere overdracht.

De mogelijkheden van de herkenning en de bestrijding van virusaantastingen in iriissen worden beschreven.

Additional keywords

iris mild mosaic virus iris mild yellow mosaic virus iris severe mosaic virus Macrosiphum euphorbiae tobacco mosaic virus tobacco rattle virus tobacco ringspot virus 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Asjes, C. J., 1969. Grondvirussen in bolgewassen (met uitzondering van het tabaksratelvirus en het tabaksnecrosevirus). Jversl. Lab. BloembollOnderz. 1968–1969: 44.Google Scholar
 2. Asjes, C. J., 1972. Tulip veinal streak, a disorder probably caused by tobacco ringspot virus. Neth. J. Pl. Path. 78: 19–28.Google Scholar
 3. Asjes, C. J., 1974a. Het voorkomen van virussen in bloembollen te velde. Jversl. Lab. BloembollOnderz. 1973: 47–48.Google Scholar
 4. Asjes, C. J., 1974b. Soil-borne virus diseases in ornamental bulbous crops and their control in the Netherlands. Agric. Environm. 1: 303–316.CrossRefGoogle Scholar
 5. Barnett, O. W., 1972. Viruses ofIris. Bull. Am. Iris Soc. 205: 27–31.Google Scholar
 6. Baruch, E. R. & Quak, F., 1966. Virus-free plants ofIris ‘Wedgwood’ obtained by meristem culture. Neth. J. Pl. Path. 77: 270–273.Google Scholar
 7. Bos, L., 1975. The application of TMV particles as internal magnification standard for determining virus particle sizes with the electron microscope. Neth. J. Pl. Path. 81: 168–175.Google Scholar
 8. Brierley, P. & McWhorter, F. P., 1936. A mosaic disease ofIris. J. agric. Res. 53: 621–635.Google Scholar
 9. Brunt, A. A., 1968. Some hosts and properteis of bulbousIris mosaic virus. Ann. appl. Biol. 61: 187–194.Google Scholar
 10. Brunt, A. A., 1973.Iris mild mosaic virus. CMI/AAB Descript. Pl. Viruses nr. 116.Google Scholar
 11. Brunt, A. A., 1975. Viruses and virus diseases of irises in Britain. Acta Hort. 47: 45–50.Google Scholar
 12. Bulsink, A. J., 1974. Verbetering van werkmethoden en arbeidsorganisaties bij de teelt, verwerking en afzet van bol- en knolgewassen. Jversl. Lab. BloembollOnderz. 1973: 79–82.Google Scholar
 13. Deutsch, M. & Loebenstein, G., 1967. Field experiments with oil sprays to prevent yellow mosaic virus in irises. Pl. Dis Reptr 51: 318–319.Google Scholar
 14. Durieux, A. J. b. & Pagter, J. A. W. de, 1967. Bloei van HollandseIris gedurende het gehele jaar. Praktimkmeded. Lab. BloembollOnderz. nr 23, 10 pag.Google Scholar
 15. Fujino, M., 1974. Multiplication of DutchIris (Iris hollandica) by organ culture. Agric. Hort. 49: 317–322.Google Scholar
 16. Fujino, M., 1976. Multiplication of DutchIris (Iris hollandica) by organ culture. Spec. Bull. Hyogo Pref. agric. Exp. Stn: 91 pag.Google Scholar
 17. Fujino, M., Fujimura, T. & Hamada, K., 1972. Multiplication of DutchIris (Iris hollandica) by organ culture. J. Japan. Soc. hort. Sci. 41: 66–71.Google Scholar
 18. Fujino, M., Fujimura, T & Hamada, K., 1972. Multiplication of DutchIris (Iris hollandica) by organ culture. II. Effect of growth regulators on the organ formation of excised lateral buds. Bull. Hyogo Pref. agric. Exp. Stn 20: 119–124.Google Scholar
 19. Lawson, R. H., 1967. Symptomless occurrence of severe iris mosaic virus in bulbous iris. Pl. Dis. Reptr 51: 952–956.Google Scholar
 20. Loebenstein, G., 1972. Maintenance of virus-testedIris stocks. Proc. 18th int. hort. Congr. Tel. Aviv, vol. III, 100–103.Google Scholar
 21. Loebenstein, G. & Alper, M., 1963. Two virus diseases of irises in Israel (Abstr.). Phytopathology 53: 349–350.Google Scholar
 22. Paludan, N., 1971. Etablering af virusfrie meristemkulturer af havebrugsplanter. Tidsskr. PlAvl 75: 387–410.Google Scholar
 23. Slogteren, E. van, 1955. Serological diagnosis of plant viruses. Ann. appl. Biol. 42: 122–128.Google Scholar
 24. Slogteren, D. H. M. van, 1958. Virusonderzoek. Jversl. Lab. BloembollOnderz. 1957: 67.Google Scholar
 25. Slogteren, D. H. M. van, 1963. Virusziekten. Jversl. Lab. BloembollOnderz. 1962: 80.Google Scholar
 26. Stone, O. M. & Hollings, M., 1965. Meristem-tip culture and the production of virus-free clones. Rep. Glasshouse Crops Res. Inst. 1964: 95.Google Scholar
 27. Vos, N. P. de, 1967. Serologisch onderzoek betreffende het voorkomen van ‘bont’ inIris ‘Dominator’. Jversl. Lab. BloembollOnderz. 1966–1967: 29.Google Scholar

Copyright information

© Koninklijke Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging 1979

Authors and Affiliations

 • C. J. Asjes
  • 1
 1. 1.Bulb Research CentreLisse

Personalised recommendations