Netherlands Journal of Plant Pathology

, Volume 79, Issue 3, pp 122–124

Observations on the enemies of the oyster shell scale, Lepidosaphes ulmi, on apple in the Netherlands

  • M. M. D. Karsemeijer
Short Communications

DOI: 10.1007/BF01976687

Cite this article as:
Karsemeijer, M.M.D. Netherlands Journal of Plant Pathology (1973) 79: 122. doi:10.1007/BF01976687

Samenvatting

Tijdens een in het zomerseizoen van 1971 ingesteld onderzoek werden vier soorten parasitaire Hymenoptera uit kommaschildluizen gekweekt. Een verschil tussen doorAphytis spp. en doorApterencyrtus microphagus beparasiteerde schildluizen wordt gegeven (Fig. 1).

Oorwormen (Forficula auricularia) bleken soms als vrij belangrijke roofvjanden te kunnen optreden. Parasieten en roofvijanden bleken in het algemeen een ondergeschikte rol te spelen.

Copyright information

© Koninklijke Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging 1973

Authors and Affiliations

  • M. M. D. Karsemeijer
    • 1
  1. 1.Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek (IPO)Wageningenthe Netherlands

Personalised recommendations