Advertisement

Netherlands Journal of Plant Pathology

, Volume 76, Issue 2, pp 93–98 | Cite as

A rapid method for distinguishing the tulip and daffodil races of Ditylenchus dipsaci (Kuehn)

  • W. A. Windrich
Article

Abstract

Methods of inoculation with bulb and stem eelworms to obtain artificially infected tulip bulbs and leaves are described. Using these methods one can rapidly determine whether an infested crop of daffodils is attacked by the tulip or the daffodil race ofDitylenchus dipsaci.

Samenvatting

Een methode om tulpebladeren en-bollen kunstmatig te infecteren met het stengelaaltje,Ditylenchus dipsaci, wordt beschreven.

Karakteristieke symptomen van aantasting ontstaan 8–14 dagen na inoculatie met het tulperas; inoculatie met het narcisseras levert geen symptomen.

Aangezien het tulperas zowel de tulp als de narcis kan aantasten en het narcisseras slechts de laatste, kan door middel van de beschreven methode in korte tijd worden uitgemaakt of een in narcis gevonden stengelaaltje wel of niet tot het tulperas behoort.

Keywords

Plant Pathology Rapid Method Tulip Bulb Infested Crop Stem Eelworm 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

  1. Kok, M. W. S., Seinhorst, J. W. & Kaai, C., 1963. Aantasting van tulpen door het uienstengelaaltje. Meded. Dir. Tuinb. 26: 494–497.Google Scholar
  2. Kooistra, G., 1965. Aantasting van tulpen en andere bolgewassen door stengelaaltjes. Jversl. Lab. BloembollOnderz. Lisse 1964: 31–33.Google Scholar
  3. Seinhorst, J. W., 1945. Een laboratoriummethode voor de bepaling van de vatbaarheid van rogge voor aantasting door het stengelaaltje Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev. Tijdschr. PlZiekt. 51: 44–46.Google Scholar
  4. Windrich, W. A., 1968. Aantasting van tulpen en andere bolgewassen door stengelaaltjes. Jversl. Lab. BloembollOnderz. Lisse 1967/1968: 57.Google Scholar
  5. Slogteren, E. van, 1918. De bestrijding van enkele bloembollenziekten. Weekbl. BloembollCult. 29: 106–108.Google Scholar

Copyright information

© Koninklijke Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging 1970

Authors and Affiliations

  • W. A. Windrich
    • 1
  1. 1.Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek (IPO)Wageningen

Personalised recommendations