Advertisement

Neophilologus

, Volume 17, Issue 1, pp 49–57 | Cite as

Hooge huizen in de Oudheid

De Woorden op -óρoϕoζ eN -στ\(\mathop \varepsilon \limits^{\text{'}}\)γoς; στ\(\mathop \varepsilon \limits^{\text{'}}\)γη; δ\(\tilde \omega\)μα; Solarium; Solre; Beletage
  • L. J. Elferink
Article
  • 15 Downloads

Conclusie

Het Grieksch begint in tegenstelling met de moderne talen zijn telling der verdiepingen bij de vertrekken gelijkvloers. Een oiχια διώρoϕoζ of δισΤ\(\mathop \varepsilon \limits^{\text{'}}\)γoζ is dus een huis met één verdieping, Τϱιώϱoϕoζ, ΤϱισΤ\(\mathop \varepsilon \limits^{\text{'}}\)γoζ met 2 verdiepingen, enz. Dat is ook de meest rationeele wijze van tellen, omdat de benedenverdieping tenslotte in niets wezenlijks verschilt van één der bovenverdiepingen. De andere voorstelling die de moderne talen geven is ontstaan doordat één verdieping, de eerste verdieping onzer huizen de supremacie kreeg boven de andere. Dat komt tot uiting bijv.

Keywords

Comparative Literature Historical Linguistic Moderne Talen 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Johnson Reprint Corporation 1932

Authors and Affiliations

  • L. J. Elferink
    • 1
  1. 1.Allard-Pierson stichting Afd. ArchaeologieDeutschland

Personalised recommendations