Advertisement

Neophilologus

, Volume 23, Issue 1, pp 161–162 | Cite as

Mgr. Prof. Dr. Joseph Charles François Hubert Schrijnen, geb. 3 Mei 1869 te Venlo, overleden te Nijmegen 26 Januari 1938

  • K. Sneyders de Vogel
In Memoriam
  • 10 Downloads

Copyright information

© Johnson Reprint Corporation 1938

Authors and Affiliations

  • K. Sneyders de Vogel
    • 1
  1. 1.Groningen

Personalised recommendations