Advertisement

Neophilologus

, Volume 31, Issue 1, pp 219–219 | Cite as

Vijf Kunsttalen. Vergelijkend onderzoek naar de waarde van het Volapük, Esperanto, Ido, Occidental en Novial

  • W. J. A. Manders
Aankondiging van Eigen Werk
  • 19 Downloads

Copyright information

© Johnson Reprint Corporation 1946

Authors and Affiliations

  • W. J. A. Manders
    • 1
  1. 1.Venlo

Personalised recommendations