European Journal of Nuclear Medicine

, Volume 24, Issue 9, pp 1083–1084

In memoriam: Niels A. Lassen 7 December 1926 – 30 April 1997

  • Lars Friberg
  • Albert Gjedde
Obituary

DOI: 10.1007/BF01254237

Cite this article as:
Friberg, L. & Gjedde, A. Eur J Nucl Med (1997) 24: 1083. doi:10.1007/BF01254237

Copyright information

© Springer-Verlag 1997

Authors and Affiliations

  • Lars Friberg
    • 1
  • Albert Gjedde
    • 2
  1. 1.RigshospitaletCopenhagenDenmark
  2. 2.Aarhus KommunehospitalAarhusDenmark

Personalised recommendations