Advertisement

Springer Nature is making SARS-CoV-2 and COVID-19 research free. View research | View latest news | Sign up for updates

The impact of morphostructural development on the extension of the North European Ice at the main European watershed in the Moravian Gate (Czech Republic)

 • 12 Accesses

Abstract

The territory of the Czech Republic has been investigated by geographers for many decades. The Moravian Gate situated in the eastern part of the Czech Republic, became a place of high human concentration due to its geographical location. Geomorphological research in the Czech republic has reached an impressive level in the field of both the morphostructure of the whole territory and the extent of glaciation. The article treats the relationship between the morphostructure and the extent of glaciation in a geographically complicated region. Both of these have been investigated separately. The synthesis of all results brings new knowledge and suggestions for future research in the region close to the main European watershed. The paper is completed on the basis of the author's research including the complex geomorphological analysis, especially morphostructural and morfosculptural analysis, the investigation of the features and genesis of georelief, the digital elevation model of studied area, the detailed geomorphological mapping in 1:10.000 scale and the compilation of denudation chronology.

This is a preview of subscription content, log in to check access.

References

 1. Czudek, T.: Nové poznatky o rozsahu halštrovského zalednění v Moravské bráně (in Czech). Opava, Přírodovědný časopis slezský 23, 362–364 (1962)

 2. Czudek, T.; Dvořák, J.: Vznik morfostruktury Moravské brány (in Czech). Praha, Sborník ČSGS 94, 4, 241–249 (1989)

 3. Gerasimov, I. P.: Sovremennyje problemy geomorfologii Kazachstana (in Russian). Alma-Ata 1943.

 4. Jurková, A.: Stavba karpatské předhlubně a flyšových příkrov\(\dot u\) na sv. Moravě (in Czech). Praha, Časopis pro mineralogii a geologii 21, 4, 349–362 (1976)

 5. Jurková, A.: Moravská brána jako dědičná depresní morfostruktura (in Czech). Ostrava, Sborník GPO 3, 143–146 (1985)

 6. Kalvoda, J. et al.: Kvartérní morfotektonika lokality výstavby jaderné elektrárny Blahutovice (in Czech). Ústav geologie a geotechniky ČSAV, Praha 1989.

 7. Macoun, J.: Kontinentální zalednění v Moravské bráně (in Czech). Praha, Antropozoikum 19/1989, 75–104 (1989)

 8. Tyráček, J.: Nové názory na rozšíření maximálního zalednění v Moravské bráně (in Czech). Opava, Přírodovědný sborník slezský 22, 247–254 (1961)

 9. Vyskočil, P.; Zeman A.: Problematika a dosavadni výsledky studia recentních pohyb\(\dot u\) zemského povrchu na styku Českého masívu a Karpat (in Czech). Praha, Časopis pro mineralogii a geologii 25, 4, 384–407 (1980)

Download references

Author information

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Voženílek, V. The impact of morphostructural development on the extension of the North European Ice at the main European watershed in the Moravian Gate (Czech Republic). GeoJournal 32, 241–245 (1994). https://doi.org/10.1007/BF01122115

Download citation

Keywords

 • Environmental Management
 • Czech Republic
 • Geographical Location
 • Digital Elevation Model
 • Geomorphological Mapping