Advertisement

Theoretical and Mathematical Physics

, Volume 94, Issue 1, pp 1–2 | Cite as

The 70th birthday of V. S. Vladimirov

 • A. A. Logunov
 • A. A. Slavnov
 • O. I. Zav'yalov
 • O. A. Khrustalev
 • V. P. Mikhailov
 • I. V. Volovich
 • A. K. Gushchin
 • Yu. N. Drozhzhinov
 • V. V. Zharinov
 • B. I. Zav'yalov
 • A. G. Sergeev
 • V. P. Pavlov
 • I. Ya. Aref'eva
 • Yu. A. Tserkovnikov
Article
 • 35 Downloads

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1993

Authors and Affiliations

 • A. A. Logunov
 • A. A. Slavnov
 • O. I. Zav'yalov
 • O. A. Khrustalev
 • V. P. Mikhailov
 • I. V. Volovich
 • A. K. Gushchin
 • Yu. N. Drozhzhinov
 • V. V. Zharinov
 • B. I. Zav'yalov
 • A. G. Sergeev
 • V. P. Pavlov
 • I. Ya. Aref'eva
 • Yu. A. Tserkovnikov

There are no affiliations available

Personalised recommendations