Springer Nature is making SARS-CoV-2 and COVID-19 research free. View research | View latest news | Sign up for updates

Histologische Untersuchungen der Leber bei Pilzvergiftung (Amanita phalloides)

 • 24 Accesses

 • 2 Citations

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Literatur

 1. 1

  Cazal, P.: Histopathologie du foie, S. 91–104. Paris 1955.

 2. 2

  Fazekas, I., u.A. Jacobowitz: Tödliche Pilzvergiftung (Am. phall.) bei einem Kind. Arch. Toxikol.16, 143 (1956).

 3. 3

  Froboese, C.: Zur Pathologie der tödlichen Pilzvergiftung. Ärztl. Wschr.29, 449 (1947).

 4. 4

  Raszeja, S.: O śmiertelnych zatruciach grzybami (Am. phall.) ze szczegőlnym uwzględnieniem diagnostyki sądowo-lekarskiej. Patologia Polska2, 81 (1954); mit weiteren Literaturangaben.

 5. 5

  Raszeja, S.: Diagnostyka śmiertelnych zatruć piestrzenicą (Gyromitra esculenta). Patologia Polska1, 35 (1959).

 6. 6

  Raszeja, S.: Niezwykły obraz zmian morfologicznych w zatruciach rzekomo jadalnym grzybem (Cortinarius orellanus). Patologia Polska2 (1960).

 7. 7

  Wysocki, K., M. Ruszkowski u.S. Raszeja: Cięzkie toksyozne uszkodzenie nerek w przebiegu zatrucia zasłonakiem rudym (Cortinarius orellanus). Pol. Tyg. Lek.34, 1314 (1958).

Download references

Author information

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Raszeja, S. Histologische Untersuchungen der Leber bei Pilzvergiftung (Amanita phalloides). Dtsch. Z. ges. gerichtl. Med. 50, 417–422 (1960). https://doi.org/10.1007/BF00575805

Download citation