Advertisement

Fresenius' Zeitschrift für analytische Chemie

, Volume 276, Issue 5, pp 377–378 | Cite as

Spectrophotometric determination of vanadium(V) by means of 1-phenyl-2-methyl-3-hydroxy-4-pyridone

 • V. Vojković
 • B. Tamhina
 • M. J. Herak
Short Communications

Spektralphotometrische Bestimmung von Vanadium(V) mit Hilfe von 1-Phenyl-2-methyl-3-hydroxy-4-pyridon

Best. von Vanadium(V) mit 1-Phenyl-2-methyl-3-hydroxy-4-pyridon Spektralphotometrie 

References

 1. 1.
  Tamhina, B., Jakopčić, K., Zorko, F., Herak, M. J.: J. Inorg. Nucl. Chem. 36, 1855 (1974)Google Scholar

Copyright information

© Springer-Verlag 1975

Authors and Affiliations

 • V. Vojković
  • 1
 • B. Tamhina
  • 1
 • M. J. Herak
  • 1
 1. 1.Lab. of Anal. Chem., Fac. of ScienceUniversity of ZagrebYugoslavia

Personalised recommendations