2011

Remembering Sofya Kovalevskaya

Authors:

ISBN: 978-0-85729-928-4 (Print) 978-0-85729-929-1 (Online)