Dth

, Volume 16, Issue 3, pp 274–284

De pijndempende werking van eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) is beperkt

  • Eric Rassin
  • Peter Muris
  • Harald Merckelbach
Article

DOI: 10.1007/BF03060149

Cite this article as:
Rassin, E., Muris, P. & Merckelbach, H. DITH (1996) 16: 274. doi:10.1007/BF03060149
  • 23 Downloads

Samenvatting

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) werd in 1989 door Shapiro geïntroduceerd als een therapeutische techniek voor Posttraumatische stress–stoornis (PTSS). Sindsdien hebben diverse EMDR–;therapeuten geopperd dat deze interventie ook toepasbaar is bij andere trauma–gerelateerde klachten. In een studie van Hekmat, Groth en Rogers (1994) is geclaimd dat EMDR effectief is bij de behandeling van pijn. In het onderhavige onderzoek is deze claim verder onderzocht. Daartoe werden 45 gezonde vrijwilligers onderworpen aan 8 elektrische prikkels. De proefpersonen werden verdeeld over 3 groepen: een groep die behandeld werd met EMDR, een groep die ter afleiding van de prikkels naar een cartoon keek, en een controlegroep waarbij geen verdere interventie werd uitgevoerd. Zowel fysiologische als subjectieve reacties op de pijnprikkels werden geregistreerd. Op geen enkele effectmaat werden verschillen tussen de drie groepen gevonden. In de discussie wordt dit resultaat in een breder perspectief geplaatst.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

  • Eric Rassin
    • 1
  • Peter Muris
  • Harald Merckelbach
  1. 1.