Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

, Volume 89, Issue 6, pp 323–329

Raalte Gezond!: De EPODE aanpak in de praktijk

 • A. J. Bukman
 • M. A. J. G. de Jong
 • R. J. Renes
Article

DOI: 10.1007/s12508-011-0106-1

Cite this article as:
Bukman, A.J., de Jong, M.A.J.G. & Renes, R.J. Tijds. gezondheids.wetenschappen (2011) 89: 323. doi:10.1007/s12508-011-0106-1
 • 81 Views

In Nederland streven het ministerie van VWS en het ZonMw ondersteuningsprogramma Gezonde Slagkracht bij overgewichtpreventie op lokaal niveau naar een samenhangend en integraal beleid, bij voorkeur volgens de beginselen van de EPODE aanpak. In dit onderzoek is gekeken hoe de EPODE aanpak zich verhoudt tot de praktijk, met als voorbeeld de via Gezonde Slagkracht gesubsidieerde gemeente Raalte. De EPODE aanpak is gestoeld op vier pijlers: politiek draagvlak, stevige wetenschappelijke steun, sociale marketing en publiek-privaat partnerschap. De gemeente Raalte heeft, met de ondersteuning van GGD IJsselland, een goede stap gezet om aansluiting te vinden bij EPODE. De pijlers bestuurlijk draagvlak en publiek-privaat partnerschap blijken relatief eenvoudig ingevuld te kunnen worden. De gemeente is bewust van het belang van deze pijlers en heeft er concrete ideeën voor. De moeilijkste pijlers om te realiseren, blijken wetenschappelijke steun en sociale marketing. Daar heeft de gemeente dan ook extra ondersteuning nodig. De EPODE aanpak biedt via de vier pijlers een nuttig framework om initiatieven te ordenen en mogelijkheden te signaleren. Maar om de aanpak ten volle te kunnen benutten, is een betere en concretere beschrijving van de pijlers nodig, en meer ondersteuning bij de praktische invulling. Voor de ontwikkeling van een succesvolle, lokale, integrale aanpak en het daarvoor benodigde ondersteuningsaanbod is het waardevol om meer te weten over de ontwikkelingen in verschillende gemeenten die met de EPODE aanpak (of de Nederlandse variant: JOGG) bezig gaan met het bevorderen van een gezonde leefstijl.

Abstract

Raalte Gezond!: The EPODE method in practice

There is currently much attention for overweight prevention in the Netherlands. The Dutch ministry of Health, Welfare and Sport and the ZonMw program Gezonde Slagkracht strive for a coherent and integrated policy for the prevention of overweight at a local level, preferably according the principles of the EPODE method. In this research, it is investigated how the EPODE method is applied in practice. For this, the by Gezonde Slagkracht subsidized municipality Raalte was used as an example. The EPODE method is based on four conditions, the so called pillars: political involvement, a sound scientific support, social marketing approach and public-private partnership. Results show that the subsidized municipality Raalte, with the support of GGD IJsselland, has made good efforts to work according the EPODE method. The pillars political involvement and public-private partnership appear to be relatively easy to carry out. The municipality is aware of the importance of these pillars and has concrete and practical ideas to accomplish them. The most difficult pillars of EPODE to realize, turn out to be scientific support and social marketing. Especially with those pillars, the municipality needs additional support from experts. The EPODE method offers a framework with potentially important pillars. With that, it offers the possibility to order local initiatives and to reveal possible opportunities. However, to use it as such, more hands-on descriptive definitions of the pillars are needed, as well as the availability of practical support. For the development of a successful, local, integrated approach it would be valuable to know more about the developments in other municipalities that start working with the EPODE method (or the Dutch variant: JOGG) to promote a healthy lifestyle.

Keywords

EPODEintegrated approachobesity preventionpractice

Trefwoorden:

EPODEIntegrale aanpakOvergewichtpreventiePraktijk

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2011

Authors and Affiliations

 • A. J. Bukman
  • 1
 • M. A. J. G. de Jong
  • 2
 • R. J. Renes
  • 1
 1. 1.Afdeling Humane VoedingWageningen UniversiteitWageningenThe Netherlands
 2. 2.GGD IJssellandZwolleThe Netherlands