Onderzoek

Tijdschrift voor Medisch Onderwijs

, Volume 29, Issue 2, pp 117-125

Open Access This content is freely available online to anyone, anywhere at any time.

Ontwikkeling van een vragenlijst voor studenten geneeskunde: opvattingen over professioneel gedrag

  • J.B. PrinsAffiliated withMedische Psychologie, UMC St Radboud
  • , M.D. NuijtenAffiliated withMedische Psychologie, UMC St Radboud

Samenvatting

Inleiding: In de opleiding geneeskunde vindt onderwijs in professioneel gedrag plaats op basis van de eindtermen in het Raamplan. Vanwege het ontbreken van adequate meetinstrumenten is het effect van onderwijs in professioneel gedrag op opvattingen van studenten over professioneel gedrag nog nauwelijks onderzocht. Doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een betrouwbare en valide vragenlijst over professioneel gedrag die geschikt is voor herhaalde meting bij studenten, zowel in de bachelor- als in de masterfase.

Methode: Bij 42 eindtermen in de categorie ‘Persoonlijke aspecten’ van het Raamplan 2001 artsopleiding werden zes gedragsbeschrijvingen gemaakt. Deze gedragsbeschrijvingen werden beoordeeld door twee docenten medische psychologie met als doel te komen tot een reductie tot twee gedragsbeschrijvingen per eindterm (een neutrale en een gespiegelde formulering). Dit leidde tot een vragenlijst met 84 items op een vijfpuntsschaal. Deze vragenlijst werd ingevuld door 148 tweedejaarsstudenten geneeskunde en door zeven docent-mentoren. De verkregen data werden vervolgens gebruikt om de vragenlijst te reduceren tot 42 items, één item per eindterm.

Resultaten: De interne consistentie van de antwoorden op de vragenlijst is zowel wat betreft de studenten als de docenten goed. De gemiddelden van de docenten zijn doorgaans hoger dan die van de studenten, maar de verschillen zijn voor 80% van de items en de subschalen niet significant. Op schaalniveau zijn de verschillen wel significant. De vragenlijst differentieert met name met betrekking tot de range van de scores; deze is voor alle items bij de studenten groter dan bij de docenten.

Conclusie: Voor het meten van de opvattingen van studenten over de toekomstige beroepsuitoefening werd een betrouwbare vragenlijst geconstrueerd. De opvattingen van docenten komen dichter bij de eindtermen van het Raamplan dan die van studenten. De opvattingen van studenten over professioneel gedrag variëren meer dan die van docenten. (Nuijten MD, Prins JB. Ontwikkeling van een vragenlijst voor studenten geneeskunde: opvattingen over professioneel gedrag. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2010;29(2)117-125.)

Summary

Introduction and aim: The teaching of professionalism in undergraduate medical education is based on the final objectives of Blueprint 2001, training of doctors in the Netherlands. Few studies have addressed the effects of professionalism education on students’ professional behaviour due to a lack of evaluation instruments. We aimed to develop a reliable and valid questionnaire that can be used for repeated evaluation of medical students’ professional behaviour during the bachelor and master phases of the curriculum.

Method: Six descriptions of professional behaviour were developed for each of the 42 final objectives in the category ‘personal aspects’, listed in Blueprint 2001. Based on the evaluations of two teachers of professionalism, the list was reduced to 84 descriptions (two per objective, framed positively and negatively, respectively). The resulting 84 item questionnaire with five-point answer scales was completed by 148 second year medical students and seven teacher-mentors. Based on the results the list was reduced to 42 items, one per final objective.

Results: The questionnaire had good internal consistency both for the student and the teacher data. The teacher-mentors gave lower ratings compared to the students, but the differences were not significant for 80% of the items and the subscales. However, there were significant differences at scale level. The score range was wider for the students compared to the teachers.

Conclusion: We developed a reliable questionnaire for measuring students’ opinions on professional behaviour. The opinions of the teachers were closer to the final objectives of Blueprint 2001 than those of the students, which showed greater variation. (Nuijten MD, Prins JB. Development of a questionnaire to elicit Opinions on Professional Behaviour from medical students. Netherlands Journal of Medical Education 2010;29(2):117-125.)