Huisarts en wetenschap

, Volume 55, Issue 5, pp 200–203

Het melden van incidenten door huisartsen-in-opleiding

 • Dorien Zwart
 • Wendelien Heddema
 • Margit Vermeulen
 • Elizabeth van Rensen
 • Theo Verheij
 • Cor Kalkman
Onderzoek

DOI: 10.1007/s12445-012-0100-0

Cite this article as:
Zwart, D., Heddema, W., Vermeulen, M. et al. HUISARTS WETENSCHAP (2012) 55: 200. doi:10.1007/s12445-012-0100-0

Samenvatting

 

Zwart DL, Heddema WS, Vermeulen MI, Van Rensen EL, Verheij TJ, Kalkman CJ. Het melden van incidenten door huisartsen-in-opleiding. Huisarts Wet 2012;55(5):200-3.

Achtergrond

Huisartsopleiders moeten voortdurend de balans bewaken tussen de zorg voor en de veiligheid van de patiënt enerzijds, en de mogelijkheid voor de huisarts in opleiding om ‘het vak te leren’ en daarbij fouten te maken. Er is wel (buitenlands) onderzoek gedaan naar de rol van aios bij incidenten in de tweede lijn, maar er is weinig bekend over de situatie in de huisartsenopleiding.

Methode

Wij voerden in 2008 een prospectief cohortonderzoek uit onder 66 eerste- en 13 derdejaars huisartsen-in-opleiding aan het UMC Utrecht. De deelnemers konden een half jaar lang op vrijwillige en vertrouwelijke basis schriftelijk incidenten melden. De oorzaken van elk incident werden systematisch geanalyseerd in een interview en daarna beoordeeld door een panel van deskundigen.

Resultaten

Vierentwintig aios meldden in totaal 44 incidenten, waarvan er 23 het werkproces betroffen en 17 het klinisch redeneren. Tweederde (29/44) van de incidenten had op het moment zelf geen of weinig gevolgen voor de patiënt, bijna negen tiende (39/44) zou op termijn matig tot zeer ernstige gevolgen kunnen hebben. Driekwart van de incidenten bleek niet per se samen te hangen met onkunde of onervarenheid van de aios. Aios die hoog scoorden op medisch-inhoudelijke competentie meldden significant meer incidenten dan studenten die lager scoorden (43% versus 18%, p = 0,03).

Conclusie

Huisartsen-in-opleiding zijn bereid incidenten te melden in een vertrouwelijke en veilige omgeving. Naarmate zij hoger scoren op de competentiebeoordelingsschaal voor medisch-inhoudelijk handelen melden zij meer incidenten. In tegenstelling tot wat in buitenlands (retrospectief) onderzoek is gebleken, zijn de meeste incidenten niet zozeer te wijten aan onervarenheid of werkdruk als wel aan tekortkomingen in de organisatie. Het is aan te bevelen incidentmelding structureel in de opleiding in te bedden.

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2012

Authors and Affiliations

 • Dorien Zwart
  • 1
 • Wendelien Heddema
  • 4
 • Margit Vermeulen
  • 4
 • Elizabeth van Rensen
  • 3
 • Theo Verheij
  • 2
 • Cor Kalkman
  • 4
 1. 1.Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns GeneeskundeUMC UtrechtUtrechtThe Netherlands
 2. 2.UMC UtrechtUtrechtThe Netherlands
 3. 3.divisie Anesthesiologie, Intensive care en Spoedeisende hulpUMC UtrechtUtrechtThe Netherlands
 4. 4.