, Volume 53, Issue 12, pp 683-686
Date: 18 Sep 2012

Wie betaalt, bepaalt?

Rent the article at a discount

Rent now

* Final gross prices may vary according to local VAT.

Get Access
This is an excerpt from the content

Invloeden op de onderzoeksagenda

In het signalement verkent de Beraadsgroep Gezondheidsethiek en –recht van de Gezondheidsraad de invloed van de financier, met name de industrie, op het ontwikkelen van medische kennis, en de ethische vragen die daardoor worden opgeroepen. Het gaat vooral om de vraag op welke gebieden behoefte bestaat aan kennis, en om het ontwikkelen van die kennis door wetenschappelijk onderzoek.

Hoofdthema van het signalement is de invloed van de industriële financier, hierna te noemen de sponsor, op de kennisontwikkeling door onderzoek. Ook andere dan industriële sponsors, bijvoorbeeld de overheid en charitatieve fondsen, financieren onderzoek en oefenen daardoor invloed uit op de onderzoeksagenda. Bij de besluitvorming door de overheid over agendering en prioritering van onderzoek (welk publiek belang moet prioriteit krijgen?) kunnen ook deelbelangen en compromissen een rol spelen. Het feit dat er voor sommige ziekten charitatieve fondsen bestaan en voor andere niet, ...

Geneeskundig onderzoek naar voorzieningen die commercieel niet aantrekkelijk zijn, dreigt achter te blijven bij onderzoek waarmee wel geld valt te verdienen. Dit blijkt uit case studies die de Gezondheidsraad beschrijft in een ethisch signalement,1 waarin wordt uitgelegd welke mechanismen verantwoordelijk zijn voor de dreigende scheefgroei van de medische kennis en wat daartegen te doen is. Onderstaand artikel geeft de hoofdlijnen van het signalement weer voor zover deze van belang zijn voor de huisarts.
lid wetenschappelijke staf van de Gezondheidsraad
voorzitter