Journal of World Prehistory

, Volume 21, Issue 1, pp 19–84

The First Mallorcans: Prehistoric Colonization in the Western Mediterranean

Original Paper

DOI: 10.1007/s10963-008-9010-2

Cite this article as:
Alcover, J.A. J World Prehist (2008) 21: 19. doi:10.1007/s10963-008-9010-2

Abstract

The paper aims to elucidate the first human colonization of the western Mediterranean island of Mallorca by answering such questions as: What was the cultural identity of the first archaeologically identifiable human settlers? What was the chronology of colonization? Where did the colonizers originate? And what were their contacts during the initial phase of settlement? It is based on recently acquired chronological data and on a review of the classical sources. A precise chronology for the first colonization event is proposed, supporting the idea that human settlement on Mallorca started within the period 2350–2150 cal BC. The coast of Languedoc, between the rivers Vidourle and Rhône, is the most probable source region. Whether the first settlers were derived from an Early Bronze Age or a Late Copper Age mainland culture remains unresolved. A rapid initial population growth following initial colonization is proposed. The available evidence points to the development of an essentially isolated population on Mallorca, developing an autochthonous culture with only limited contacts to mainland regions.

Keywords

Mallorca Balearic Islands Initial colonization Bronze Age Third millennium BC 

Resum

Aquest treball pretén desembullar el primer establiment humà a Mallorca, donant resposta a qüestions tals com quina és la identitat cultural dels primers pobladors coneguts, quina és la cronologia del començament del seu establiment, quina fou la seva regió d’origen i quins eren els contactes que tengueren a la primera fase del seu establiment. El treball es basa en dades cronològiques obtingudes recentment i en una revisió dels punts de vista clàssics. Es proposa una cronologia precisa del primer esdeveniment de colonització, la qual recolza que l’establiment de Mallorca va començar algun moment dintre de l’interval 2350–2150 cal BC, mentre que la costa del Llenguadoc, entre els rius Vidourle i Roina, apareix com la regió d’origen més probable. No està totalment resolt si els primers pobladors deriven d’una cultura continental de la Primera Edat del Bronze o de la Darrera Edat del Coure. Se suggereix que l’establiment fou seguit d’un ràpid creixement demogràfic. L’evidència disponible revela que a Mallorca va evolucionar una població molt aïllada, desenvolupant una cultura autòctona amb contactes limitats amb el continent durant centenars d’anys.

Copyright information

© Springer Science+Business Media, LLC 2008

Authors and Affiliations

  1. 1.Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (CSIC–UIB)Palma de MallorcaSpain
  2. 2.Department of MammalogyAmerican Museum of Natural HistoryNew YorkUSA