Chinese guidelines for the diagnosis and comprehensive treatment of hepatic metastasis of colorectal cancer

 • Jianmin Xu
 • Xinyu Qin
 • Jianping Wang
 • Suzhan Zhang
 • Yunshi Zhong
 • Li Ren
 • Ye Wei
 • Shaochong Zeng
 • Deseng Wan
 • Shu Zheng
Original Paper

DOI: 10.1007/s00432-011-0999-8

Cite this article as:
Xu, J., Qin, X., Wang, J. et al. J Cancer Res Clin Oncol (2011) 137: 1379. doi:10.1007/s00432-011-0999-8

Copyright information

© Springer-Verlag 2011

Authors and Affiliations

 • Jianmin Xu
  • 1
 • Xinyu Qin
  • 1
 • Jianping Wang
  • 2
 • Suzhan Zhang
  • 3
 • Yunshi Zhong
  • 1
 • Li Ren
  • 1
 • Ye Wei
  • 1
 • Shaochong Zeng
  • 1
 • Deseng Wan
  • 4
 • Shu Zheng
  • 3
 1. 1.Zhongshan Hospital, Fudan UniversityShanghaiChina
 2. 2.No. 6 Hospital, Zhongshan UniversityGuangzhouChina
 3. 3.No. 2 Hospital, Zhejiang MedicalHangzhouChina
 4. 4.Tumor Hospital, Zhongshan UniversityGuangzhouChina