Tijdschrift voor kindergeneeskunde

, Volume 78, Issue 3, pp 100–106

De CBO-richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen’

Wat betekent dit voor de kindergeneeskunde?
  • C. M. Renders
  • A. M. W. Bulk-Bunschoten
  • E. G. A. H. van Mil
Artikelen

DOI: 10.1007/BF03089885

Cite this article as:
Renders, C.M., Bulk-Bunschoten, A.M.W. & van Mil, E.G.A.H. KIND (2010) 78: 100. doi:10.1007/BF03089885

Samenvatting

De multidisciplinaire richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen’ van het Kwaliteitsinstituut voor Gezondheidszorg CBO is zo veel mogelijk op wetenschappelijke basis en internationale consensus gestoeld. De CBO-richtlijn vormt daarmee de basis voor de, aan het einde van dit jaar verwachte, zorgstandaard ‘Obesitas’, die uiteindelijk de zorginhoudelijke handelingen beschrijft, alsmede de procesorganisatie, de ketenstructuur en het patiëntenperspectief. Dit artikel geeft de voor de kinderarts relevante passages uit de CBO-richtlijn weer. Daarnaast wordt bij de nog onbeantwoorde vragen stilgestaan. Ten slotte wordt in het toekomstperspectief gepoogd een beeld te geven hoe en met welke partijen tot een integraal model gekomen zal worden waarin preventie en curatie elkaar zullen versterken.

Summary

The multidisciplinary guideline ‘Diagnosis and Treatment of Obesity in Adults and Children’ of the Quality Institute for Healthcare CBO is based on scientific evidence and international consensus as much as possible. The CBO guideline creates the basis for the Health Standard ‘Obesity’, which is expected at the end of this year and which will describe the content of interventions, as well as process organisation, structure of health care chains and the patient perspective. This article provides the paediatrician with the relevant parts of the guideline, but also proposes to discuss the questions left unanswered. Finally, a future picture is drawn in which the parties are named and placed that will need to come to an integral model in which prevention and curation will enhance each other.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  • C. M. Renders
  • A. M. W. Bulk-Bunschoten
  • E. G. A. H. van Mil

There are no affiliations available