Wetenschappelijke artikelen

TSG

, Volume 88, Issue 1, pp 17-24

First online:

Rijke mensen leven lang en gezond

Inkomensgerelateerde verschillen in de gezonde levensverwachting

Rent the article at a discount

Rent now

* Final gross prices may vary according to local VAT.

Get Access

Samenvatting

Achtergrond: Het terugdringen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen vormt een belangrijke pijler van het Nederlandse gezondheidsbeleid. De tot nog toe in Nederland beschikbare cijfers over de gezonde levensverwachting naar sociaaleconomische status (SES) zijn bepaald op basis van het opleidingsniveau (hoogst behaalde opleiding) van mensen. Doel: Dit artikel maakt gebruik van inkomen als sociaaleconomische indicator. Voor verschillende inkomensklassen wordt inzicht gegeven in de levensverwachting, de levensverwachting in goede ervaren gezondheid, de levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen en de levensverwachting zonder chronische aandoeningen. Methode: De Sullivan methode is gebruikt om (gezonde) levensverwachting te berekenen naar inkomensklassen. De sterftekansen nodig om de levensverwachting te berekenen zijn per inkomensklasse berekend op basis van sterftegegevens gekoppeld aan integraal beschikbare fiscale inkomensgegevens. De gegevens over zelfgerapporteerde gezondheid naar inkomen die nodig zijn voor de gezonde levensverwachting, zijn afkomstig van de gezondheidsenquête van het CBS waaraan fiscale inkomensdata zijn gekoppeld. Resultaten: Voor mannen in de laagste inkomensklasse bedraagt de levensverwachting bij de geboorte 73,9 jaar. Bij mannen in de hoogste inkomensklasse is dat 81,1 jaar. Bij vrouwen komt het verschil in levensverwachting tussen laagste en hoogste inkomenklasse uit op 6,7 jaar. Voor gezonde levensverwachting zijn de verschillen tussen de laagste en hoogste inkomens nog groter: voor mannen bedraagt het verschil in levensverwachting in als (zeer) goed ervaren gezondheid 17,8 jaren en voor vrouwen 17,6 jaren. Ook voor de levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen en de levensverwachting zonder chronische aandoeningen zijn er grote verschillen tussen de laagste en hoogste inkomensklassen. Conclusie: Naarmate het inkomen hoger is, is ook de (gezonde) levensverwachting hoger. Inkomen is dan ook een belangrijke indicator voor het nemen van beleidsmaatregelen gericht op het terugdringen van sociaaleconomische gezondheids- en sterfteverschillen.

SES levensverwachting gezondheid inkomen

Abstract

Rich people have a longer and healthier life: income differences in healthy life expectancy

Background: Reducing socioeconomic health differences is one of the main goals of the Dutch health policy. Healthy life expectancy is an attractive summary measure to describe and monitor public health. Up till now only figures about healthy life expectancy by education are available. Aim: In this paper income is used as socioeconomic indicator and insight is given into life expectancy and three terms of healthy life expectancy (life expectancy in good self-perceived health, life expectancy without disabilities and life expectancy without chronic diseases) for different groups of the income distribution. Methods: The Sullivan method is used to calculate (healthy) life expectancies by income. For that purpose we need age-specific mortality rates by income. These mortality rates are determined by linking mortality data to integrally available income data. This enables us to calculate life expectancy which can, after that, be split up into healthy and unhealthy years by using prevalence of income-specific (un)healthiness. The healthiness data by income come from the Health Survey of Statistics Netherlands which was enriched with fiscal income data. In this way income-specific healthy life expectancy can be calculated. Results: The life expectancy for Dutch men who are low on the income ladder is 73.9 years. For men with high incomes the life expectancy is 81.1 years. Women show a difference in life expectancy between the highest and lowest income class of 6.7 years. The socioeconomic differences in healthy life expectancy are even larger. For instance, the difference in good self-perceived health is for men as well as women almost 18 years. Conclusion: The higher the income, the higher the (healthy) life expectancy. Therefore, income is an important indicator for policy about reducing socioeconomic health and mortality differences.

Keywords: socioeconomic status, healthy life expectancy, health, income