, Volume 49, Issue 13, pp 926-933

Welke kinderen met otitis media acuta hebben baat bij behandeling met antibiotica?

Purchase on Springer.com

$39.95 / €34.95 / £29.95*

Rent the article at a discount

Rent now

* Final gross prices may vary according to local VAT.

Get Access

Samenvatting

Rovers MM, Glasziou P, Appelman CL, Burke P, McCormick DP, Damoiseaux RA, Gaboury I, Little P, Hoes AW. Welke kinderen met otitis media acuta hebben baat bij behandeling met antibiotica? Een Individuele Patiënten Data meta-analyse. Huisarts Wet 2006;49(13):650-5.Inleiding Tot op heden is niet bekend welke kinderen met otitis media acuta (OMA) het meest gebaat zijn bij een behandeling met een antibioticum. Methoden Een IPD-meta-analyse met de individuele gegevens van 6 eerder uitgevoerde interventieonderzoeken (n=1643 kinderen van 6 maanden tot 12 jaar) naar de effectiviteit van antibiotica bij kinderen met OMA. De nadruk lag op identificatie van subgroepen die meer of minder baat hebben. De primaire uitkomstmaat betrof een ongunstig beloop, gedefinieerd als pijn en/of koorts na 3 tot 7 dagen.Resultaten Van de kinderen jonger dan 2 jaar met dubbelzijdige OMA had 55% in de controlegroep en 30% in de antibioticagroep nog pijn en/of koorts na 3 tot 7 dagen. Het risicoverschil (RV) was dus –25% (95%-BI –36 - –14) en de NNT 4. Bij kinderen van 2 jaar of ouder met enkelzijdige OMA waren deze percentages respectievelijk 26 en 19% (RV –7%; 95%-BI –14-0; NNT 15). Het RV bij kinderen met looporen was –36% (95%-BI –53 - –19%) en de NNT was 3; bij kinderen zonder looporen was het risicoverschil –14% (95%-BI –23 - –5%) en de NNT 8.Beschouwing Antibiotica lijken effectief te zijn bij kinderen jonger dan 2 jaar met dubbelzijdige OMA en bij kinderen met een OMA en een loopoor. Voor de meeste andere kinderen lijkt een afwachtend beleid gerechtvaardigd. De NHG-Standaard Otitis media acuta bij kinderen is inmiddels aangepast conform deze bevindingen.

Abstract

Rovers MM, Glasziou P, Appelman CL, Burke P, McCormick DP, Damoiseaux RA, Gaboury I, Little P, Hoes AW. Which children with otitis media acuta benefit from treatment with antibiotics? An individual patient data meta-analysis. Huisarts Wet 2006;49(13):650-5.Background At present it is not known which subgroups of children with otitis media acuta (AOM) derive benefit from antibiotics and which do not.Methods In an individual patient data meta-analysis on six randomised trials, including 1643 children aged 6 months to 12 years with AOM, we performed subgroup analyses to identify children who might benefit more than others from treatment with antibiotics. The primary outcome was a prolonged course of AOM, which was defined as having either residual pain or fever at 3-7 days. Results In children younger than 2 years of age with bilateral AOM, 55% in the control group and 30% in the antibiotics group still had pain and/or fever at 3-7 days: a rate difference (RD) of ’25% (95% CI ’36 - ’14%, NNT 4). In children aged 2 years or older with unilateral AOM these percentages were 26% and 19% (RD ’7%, 95% CI ’14 - 0%, NNT 15). For age alone no differences were found. In children with and without otorrhoea the RD and NNT were ’36% (95% CI ’53 - ’19%) and 3, and ’14% (95% CI ’23% - ’5%) and 8.Discussion Antibiotics appear to be more beneficial in children younger than 2 years of age with bilateral AOM, and in children with AOM and otorrhoea. For most other children with mild disease an observational policy seems justified. The Dutch AOM guideline has been changed to match these findings.

UMC Utrecht, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Postbus 85060, 3508 AB Utrecht: Maroeska M. Rovers; Cees L. Appelman; Roger A. Damoiseaux; Arno W. Hoes. Universiteit van Oxford, Engeland, Afdeling huisartsgeneeskunde: Paul Glasziou; Peter Burke; Universiteit van Texas, Verenigde Staten, Afdeling Kindergeneeskunde: David P. McCormick; Kinderziekenhuis Ontario, Ottawa, Canada, Afdeling biostatistiek: Isabelle Gaboury; Universiteit van Southampton, Engeland, Afdeling huisartsgeneeskunde: Paul Little. Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.
Dit artikel is een bewerkte vertaling van: Rovers MM, Glasziou P, Appelman CL, Burke P, McCormick DP, Damoiseaux RA, Gaboury I, Little P, Hoes AW. Antibiotics for acute otitis media: a meta-analysis with individual patient data. Lancet 2006;368:1429-35. Publicatie gebeurt met toestemming van de uitgever.