MFM

, 45:163

Salmeterol en fluticason en hun effect bij chronisch gebruik op de overlevingsduur bij COPD

  • P. L. B. Bruijnzeel
Article

DOI: 10.1007/BF03059003

Cite this article as:
Bruijnzeel, P.L.B. MFAM (2007) 45: 163. doi:10.1007/BF03059003

Abstract

Langwerkende bèta-agonisten, zoals salmeterol en inhalatiesteroïden, zoals fluticason, worden vaak gebruikt bij COPD maar hun effect op de overlevingsduur is onbekend. Om hierover meer duidelijkheid te krijgen werd het TORCH (Towards a Revolution in COPD Health) onderzoek uitgevoerd: een gerandomiseerd, dubbelblind onderzoek, waarin salmeterol in een dosering van 50 µg gecombineerd werd met een dosering van 500 µg fluticason, tweemaal daags werd toegediend en vergeleken werd met salmeterol alleen, fluticason alleen of placebo. De observatieperiode was drie jaar. Alle toedieningen vonden plaats per inhalatie. Het primaire eindpunt was dood door welke oorzaak dan ook. Daarnaast werden als secundaire eindpunten geanalyseerd: het aantal exacerbaties, de algehele gezondheidstoestand en de longfunctiewaarden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • P. L. B. Bruijnzeel
    • 1
  1. 1.