Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 45, Issue 4, pp 108–109

Het effect van atypische, antipsychotische geneesmiddelen bij patiënten met de ziekte van Alzheimer

  • E. van der DoesSr.
Article

DOI: 10.1007/BF03058972

Cite this article as:
van der Does, E. MFAM (2007) 45: 108. doi:10.1007/BF03058972
  • 38 Downloads

Samenvatting

De tweede generatie (atypische) antipsychotische middelen worden toegepast bij mensen met de ziekte van Alzheimer indien daarbij wanen, hallucinaties, agressie en agitatie voorkomen, wat bij meer dan 50% van de patiënten zo is. De tweede generatie antipsychotica, zoals olanzapine, quetiapine en risperidon worden als even effectief beschouwd als de conventionele antipsychotica, zoals haloperidol. Ze zouden bovendien minder kans op bijwerkingen hebben. Echter, is er een schaarste aan goed onderzoek wat dat bevestigt en ook ontbreken gegevens op lange termijn. Dit klemt temeer omdat zich nieuwe veiligheidseisen hebben voorgedaan in verband met een toegenomen risico op cerebrovasculaire bijwerkingen en overlijden. Daarom worden antidepressiva zoals citalopram genoemd als alternatief; in ieder geval voor agressie en agitatie, ondanks een gebrek aan gegevens uit adequaat onderzoek. Om dit alles hebben 13 onderzoekers met hulp van 42 medewerkende onderzoekscentra een dubbelblind, placebogecontroleerd onderzoek gedaan teneinde de effectiviteit van olanzapine, quetiapine en risperidon bij niet-geïnstitutionaliseerde mensen met de ziekte van Alzheimer en psychose, agressie of agitatie na te gaan. Het onderzoek omvatte twee fasen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • E. van der DoesSr.
    • 1
  1. 1.