Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 44, Issue 5, pp 126–127

Infliximab als initiële en onderhoudstherapie voor de behandeling van colitis ulcerosa

  • P. L. B. Bruijnzeel
Farmacotherapie

DOI: 10.1007/BF03058774

Cite this article as:
Bruijnzeel, P.L.B. MFAM (2006) 44: 126. doi:10.1007/BF03058774
  • 12 Downloads

Samenvatting

nfliximab is een chimeer monoclonaal antilichaam dat gericht is tegen TNF-α. Van infliximab is aangetoond dat het werkzaam is bij de ziekte van Crohn. Of het werkzaam is bij colitis ulcerosa is nog onduidelijk. In twee gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde onderzoeken, de Active Ulcerative Colitis Trials 1 and 2 (ACT-1 en ACT-2 ) werd nagegaan of infliximab als initiële en onderhoudstherapie werkzaam is bij volwassenen met bewezen colitis ulcerosa. In beide onderzoeken werden 364 patiënten met matig ernstig tot ernstige colitis ulcerosa (Mayo-score 6-12 en bij sigmoïdoscopie matig tot ernstige bloedingen) naast de al aanwezige behandeling (corticosteroïden met of zonder azathioprine en mercaptopurine in ACT-1 en idem uitgebreid met 5-aminosalicylaten in ACT-2) behandeld met placebo of infliximab (5 of 10 mg/kg lichaamsgewicht) intraveneus toegediend in de weken 0, 2 en 6 en daarna iedere 8 weken tot week 46 in ACT-1 en tot week 22 in ACT-2. De patiënten werden gedurende 54 weken gevolgd in ACT-1 en gedurende 30 weken in ACT-2. In ACT-1 toonde 69% van de patiënten die behandeld werden met 5 mg infliximab en 61% van de patiënten die behandeld werden met 10 mg infliximab een klinische verbetering (op basis van de Mayo-score en mate van rectale bloeding) na week 8 tegenover 37% van de patiënten die met placebo werden behandeld (p < 0,001; voor beide behandelingen). De klinische respons werd als positief beoordeeld als de Mayoscore tenminste 3 punten of 30% daalde en de mate van rectale bloeding met tenminste 1 punt daalde of een uiteindelijke absolute waarde had tussen 0 en 1.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • P. L. B. Bruijnzeel
    • 1
  1. 1.