Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 43, Issue 6, pp 191–191

Plotseling overlijden door erytromycine

  • B. E. Smink
Bijwerkingen

DOI: 10.1007/BF03058639

Cite this article as:
Smink, B.E. MFAM (2005) 43: 191. doi:10.1007/BF03058639
  • 3 Downloads

Samenvatting

Naar aanleiding van een artikel van Ray et al. over de relatie tussen erytromycine per os, een verlengd QT-interval en plotseling overlijden zijn er enkele ingezonden brieven gepubliceerd met enkele vragen en discussiepunten, waarop door de auteurs is gereageerd. Bij het onderzoek naar deze relatie is geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende formuleringen van erytromycine. Uitgangspunt was dat onafhankelijk van de formulering, erytromycine als base het werkzaam bestanddeel was. In het onderzoek van Ray et al. zijn geen andere macroliden dan erytromycine betrokken doordat andere macroliden minder frequent worden voorgeschreven. Een ander minpunt is dat geen kinderen en ouderen (> 8o jaar) in het onderzoek zijn geïncludeerd. De auteurs vermelden bovendien niet dat het voorschrijven van erytromycine, een krachtige CYP3A4-remmer, risico's met zich meebrengt en dat men daarop bedacht moet zijn, zeker als het gebruikt wordt in combinatie met geneesmiddelen die ook het CYP3A4 remmen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • B. E. Smink
    • 1
  1. 1.