Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 36, Issue 3, pp 50–51

Astma: nog steeds te veel spoedgevallen

Farmacotherapie

DOI: 10.1007/BF03057094

Cite this article as:
MFAM (1998) 36: 50. doi:10.1007/BF03057094
  • 5 Downloads

Samenvatting

In de Verenigde Staten neemt het aantal dodelijke astma-aanvallen toe; de laatste tien jaar geven een stijging te zien van ongeveer 40%. Dit is onaanvaardbaar gezien de opmerkelijke toename van de kennis rond astma en de beschikbare therapeutische mogelijkheden. Bij nader inzien zijn de oorzaken van dat onheil multifactorieel. In 1991 publiceerde het expertpanel van het National Asthma Education Program (NAEP) richtlijnen voor artsen en astmapatiënten met als behandelingsdoelen: vóórkomen van ernstige, acute respiratoire insufficiëntie, ziekenhuisopnamen en nachtelijke symptomen. Deze richtlijnen moesten efficiënt ingrijpen bevorderen. Eén jaar nadien werd nagegaan in hoeverre de NAEP-publicatie enig resultaat opleverde.

astma, standaard 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations