Biologia Plantarum

, Volume 15, Issue 3, pp 171–178

A new method of sap flow rate determination in trees

 • J. Čermák
 • M. Deml
 • M. Penka
Article

DOI: 10.1007/BF02922390

Cite this article as:
Čermák, J., Deml, M. & Penka, M. Biol Plant (1973) 15: 171. doi:10.1007/BF02922390

Abstract

A new method of sap flow rate determination in stems of adult trees is described in which mass flow (the transpiration flux in the present case) is estimated from a heat-transfer measurement. The device used includes a couple of thermometers in a differential connection and plate electrodes, through which a controlled heat input flows into a denned studied segment of the xylem. The present method was tested first with a laboratory simulating system, then with the stem of a living adult treePrunus avium L. The data are registered continually and automatically; continuous measurement of sap flow rate of long duration with a greater number of trees is thus made possible.

Metoda stanovenÍ vedenÍ vody u dřevin

Abstract

Byla navržena nová metoda stanovenÍ vedenÍ vody v kmeni adultnÍch stromÜ, založená na principu mčřeni hmotného toku (transpiraeniho proudu) na základĚ prenosu tepla. ZařÍzčnÍ se skládá z dvojice diferenciálnč zapojených teplomčrů a deskových elektrod, kterými je přiváděn kontrolovaný tepelný výkon do zkoumané části aktivnÍho xylemu (definovaného segmentu), Navrženà metoda byla vyzkoušena na simulátoru v laboratornÍch podminkàch a na kmeni živého adultnÍho stromuPrunus avium L. Data jsou plnč automaticky a kontinuálnč registre-vána: to umožňuje kontinuámÍ sledovànÍ intensity transpiračnÍho proudu po dlouhá časová údobÍ simultánč u vĚtšÍho počtu stromů.

Copyright information

© Institute of Experimental Botany 1973

Authors and Affiliations

 • J. Čermák
  • 1
 • M. Deml
  • 1
 • M. Penka
  • 1
 1. 1.Institute of International Biological Programme at the Department of Forest Botany and PhytoooenologyUniversity of AgricultureBrnoCzechoslovakia

Personalised recommendations