Mathematical Notes

, Volume 58, Issue 3, pp 1005–1009

Weak solutions to Burgers-type equations with nonsmooth data

  • V. V. Chistyakov
Brief Communications

DOI: 10.1007/BF02304783

Cite this article as:
Chistyakov, V.V. Math Notes (1995) 58: 1005. doi:10.1007/BF02304783

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1996

Authors and Affiliations

  • V. V. Chistyakov
    • 1
  1. 1.N. I. Lobachevskii Nizhnii Novgorod State UniversityUSSR