Netherlands Journal of Plant Pathology

, Volume 82, Issue 1, pp 13–16

Antagonism of yeastlike phyllosphere fungi against Septoria nodorum on wheat leaves

  • N. J. Fokkema
  • F. van der Meulen
Article

DOI: 10.1007/BF01977343

Cite this article as:
Fokkema, N.J. & van der Meulen, F. Netherlands Journal of Plant Pathology (1976) 82: 13. doi:10.1007/BF01977343

Abstract

Aureobasidium pullulans, Sporobolomyces roseus, andCryptococcus laurentii var.flavescens, added to the inoculum, reduced the superficial mycelial growth ofSeptoria nodorum and the infection of wheat leaves by 50% or more. The mycelial growth was affected similarly in vitro, on slides covered with water agar. The antagonistic effect on germination was slight. The concentration of the saprophytes on the leaves after inoculation was comparable to population densities occurring on field-grown wheat.

Samenvatting

Aureobasidium pullulans, Sporobolomyces roseus enCryptococcus laurentii var.flavescens toegevoegd aan een conidiënsuspensie vanSeptoria nodorum verminderden de oppervlakkige myceliumgroei vanSeptoria en de infectie, van de bladeren tot de helft of meer (Tabel 1). Het effect op de sporekieming was gering. In vitro, op zgn. agarglaasjes, werd de myceliumgroei op vergelijkbare wijze geremd (Tabel 2). De concentrative van de saprofyten na inoculatie kwam overeen met in het veld voorkomende populatiedichtheden (Tabel 3).

Copyright information

© Koninklijke Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging 1976

Authors and Affiliations

  • N. J. Fokkema
    • 1
  • F. van der Meulen
    • 1
  1. 1.Phytopathologisch Laboratorium ‘Willie Commelin Scholten’Baarnthe Netherlands