European Journal of Plant Pathology

, Volume 101, Issue 4, pp 365–375

Pectin-degrading enzymes and plant-parasite interactions

  • Paolo Alghisi
  • Francesco Favaron
Mini Review

DOI: 10.1007/BF01874850

Cite this article as:
Alghisi, P. & Favaron, F. Eur J Plant Pathol (1995) 101: 365. doi:10.1007/BF01874850

Key words

pectin degradationpectinasesplant defence responses

Abbreviations

DP

degree of depolymerization

KDG

2-keto-3-deoxygluconate

PGIP

polygalacturonase-inhibiting protein

PG

polygalacturonase

PL

pectate lyase

PME

pectin methylesterase

PNL

pectin lyase

pel, peh, pem

gene symbol of pectate lyase, polygalacturonase and pectin methylesterase respectively

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1995

Authors and Affiliations

  • Paolo Alghisi
    • 1
  • Francesco Favaron
    • 1
  1. 1.Istituto di Patologia VegetaleUniversità di PadovaPadovaItaly