Primates

, Volume 3, Issue 2, pp 1–40

A study on the sexual behavior in the Japanese monkey troop

  • Kisaburo Tokuda
Article

DOI: 10.1007/BF01795094

Cite this article as:
Tokuda, K. Primates (1961) 3: 1. doi:10.1007/BF01795094

Copyright information

© Japan Monkey Centre 1962

Authors and Affiliations

  • Kisaburo Tokuda
    • 1
  1. 1.Wakayama UniversityJapan