, Volume 21, Issue 4, pp 358-362

Self-focusing of wave beams with elliptical polarization

Scientific-Research Institute of Radiophysics. Translated from Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Radiofizika, Vol. 21, No. 4, pp. 521–527, April, 1978.