Atomic Energy

, Volume 74, Issue 1, pp 83–84

Fast-reactor actinoid transmutation

 • V. I. Golubev
 • V. V. Dolgov
 • V. A. Dulin
 • A. V. Zvonarev
 • É. Ya. Smetanin
 • L. A. Kochetkov
 • V. V. Korobeinikov
 • V. G. Liforov
 • G. N. Manturov
 • I. P. Matveenko
 • A. M. Tsibulya
Scientific and Technical Communications

DOI: 10.1007/BF00750983

Cite this article as:
Golubev, V.I., Dolgov, V.V., Dulin, V.A. et al. At Energy (1993) 74: 83. doi:10.1007/BF00750983

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1993

Authors and Affiliations

 • V. I. Golubev
 • V. V. Dolgov
 • V. A. Dulin
 • A. V. Zvonarev
 • É. Ya. Smetanin
 • L. A. Kochetkov
 • V. V. Korobeinikov
 • V. G. Liforov
 • G. N. Manturov
 • I. P. Matveenko
 • A. M. Tsibulya

There are no affiliations available